Trädets och beståndets biomassa och energi

En gran med 1 kubikmeter virke kan innehålla energi motsvarande 3300 kilowattimmar. Drygt hälften finns i stammen, 20 % i stubben och 20 % i barr och grenar.
Bild: Mats Hannerz

Stammen utgör ofta bara drygt hälften av hela biomassan på ett träd. Vid en avverkning utan bränsleuttag lämnas därför mycket biomassa kvar i skogen. Stubben utgör drygt 20 % av biomassan. Andelen grenar är större på ett litet träd, och större på gran än på tall. Biomassan uttrycks ofta som kg eller ton torrsubstans.

Energi i ett träd

Ett hypotetiskt räkneexempel: Antag att en gran är 1 m3sk (ungefär ett träd med 30-35 cm brösthöjdsdiameter). Torrådensiteten är i snitt 400 kg/m3. Med 60 % i stam, 20 % i grenar/barr och 20 % i stubbe är den totala biomassan (torrvikt) cirka 670 kg, fördelat på 400 kg stam, 133 kg grenar och 133 kg stubbe. Energivärdet för flis med en fukthalt på 30 % är ungefär 4,9 kWh per kilo torrsubstans. Hela träden kan därför leverera 3300 kWh.

Om hela trädet används för uppvärmning räcker det med 4-5 stora granar för en normal villa under ett år (med en årsförbrukning på 16.000 kWh)! 

WeCalc kan du beräkna omräkningstal och göra prisberäkningar för olika typer av skogsbränslen.

Fördelningen av trädets biomassa varierar med storleken

Biomassans fördelning i ett träd.

Drygt hälften av biomassan finns i stammen, resten fördelas på stubbe, grenar och barr. Stamvedens andel ökar ju grövre trädet blir. Bilden på granen, Rose-Marie Rytter. Diagrammen är hämtade från Skogsskötselserien nr 17, Skogsbränsle.

Stubbens andel av biomassan är ungefär 20 % och ganska konstant över trädstorlek. Andelen grot (grenar och toppar) minskar dock med ökad diameter. Figuren visar också att andelen grot i normalfallet är större hos gran än hos tall.

Energi i ett skogsbestånd

Hur mycket energi finns det i ett hektar skog som gallras eller slutavverkas? I verktyget "Beståndets biomassa och energi" kan du se exempel från den bördiga granskogen i södra Sverige till den magra tallskogen i norra Norrland.

1 hektar skog, utsikt i Hagfors. Mats Hannerz.

Ett hektar skog kan värma många villor. Foto Mats Hannerz.

Energivärdet är beräknat för torrt skogsbränsle. När bränslet är rått är energivärdet lägre eftersom det går åt energi för att torka bränslet innan det börjar brinna. Siffrorna bygger också på att allt bränsle tas ut. I praktiken lämnas mycket kvar i skogen, vid grotuttag ofta 30 % eller mer.

Energi från skogsbränslefraktioner

Här hittar du grafer som visar hur mycket barr, grenar och toppar som finns i bestånd med olika virkesvolymer.

Senast korrigerad: 2024-04-08
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Pontus · 2020-06-29
Hej! Jag undrar hur stor andel av trädets biomassa som KAN bli sågat virke? Alltså den maximala potentialen, inte vad som faktiskt blir virke idag
Svar från Skogskunskap · 2020-06-30
Hej Pontus, Intressant fråga. Teoretiskt kan ju allt sågas ner till minsta kvist. Går det att skulptera ett konstverk på ett knappnålshuvud går det att göra minimala träbitar också. I normalfallet blir ungefär hälften av sågverkens rundvirkesstockar till brädor och plankor. Resten blir spån och flis som går till massaindustrin, skivindustrin eller bränsle, och en del försvinner också i krympning när virket torkar (kanske drygt 10 %). Men det finns sätt att utnyttja mer av den runda stocken vid sågning. Stjärnsågning, när man sågar så det blir stående årsringar, utnyttjar en större del till sågad vara, kanske 75 %. Idag, med korslaminerat trä och fingerskarvning, kan man utnyttja mycket mer av träet. Räknar man in att man gör träfiberskivor etc. så är det inte så långt från hela stocken som nyttjas. Men att stocken är rund är ju ändå en begränsning, eller utmaning kanske man ska säga. / Skogskunskap