Skogsbränslemängd i beståndet

Hur mycket skogsbränsle finns det teoretiskt i ett bestånd? Här kan du göra en grov uppskattning av skogsbränslemängden utöver stamved och stubbar när du känner till virkesvolymen i beståndet.
Läs av mängden skogsbränsle när du vet virkesvolymen
Bild: Björn Svensson/Skogenbild

Diagrammen och funktionerna bakom är framtagna av Tomas Thuresson för handboken "Skogsbränsle, hot eller möjlighet?" som gavs ut av Skogsstyrelsen 2001. I graferna går det att läsa ut den totala mängden (ton torrsubstans, TS, per hektar) barr, levande och döda grenar och toppar vid ett givet virkesförråd (skogskubikmeter per hektar) i trädslagsrena bestånd. I blandbestånd läser du av skogsbränslemängden för varje trädslag genom att ta hänsyn till hur beståndets volym är fördelad bland trädslagen.

Detta är ett av många sätt att räkna ut mängden skogsbränsle. Graferna visar utjämnade medelvärden för olika virkesvolymer, men skogsbränsletillgången kan variera mycket beroende på stamtäthet och hur högt grönkronan är upphissad. Volymen "toppar" är också beroende på hur grov massaved som tas ut. I diagrammen förutsätts att massaved apteras ner till 5 cm toppdiameter.

Observera att diagrammen visar den totala mängden skogsbränsle. I praktiken lämnas mycket kvar som ris i basvägar och för att bevara näring i beståndet. Normalt blir 50-80 % av barren och 20-40 % av grenar och toppar kvar i skogen.

Gran södra Sverige

TT-grot-Gran-södra-Sverige_1200x675px.jpg

Gran norra Sverige

TT-grot-Gran-norra-Sverige_1200x675px.jpg

Tall södra Sverige

TT-grot-Tall-södra-Sverige_1200x675px.jpg

Tall norra Sverige

TT-grot-Tall-norra-Sverige_1200x675px.jpg

Löv södra Sverige

TT-grot-Löv-södra-Sverige_1200x675px.jpg

Löv norra Sverige

TT-grot-Löv-norra-Sverige_1200x675px.jpg

Senast korrigerad: 2024-04-08
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)