Skogsbränsle och lagen

Uttag av skogsbränsle ska enligt skogsvårdslagen anmälas till Skogsstyrelsen. Askåterföring och stubbskörd ska anmälas till Skogsstyrelsen för samråd enligt Miljöbalken.
Bild: Mats Hannerz

Regler om uttag av skogsbränsle och kompensationsåtgärder (askåterföring) finns i skogsvårdslagen, skogsvårdsförordningen (1993:1096) och Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen. Lag, förordning och föreskrifter är bindande regler till skillnad från allmänna råd. Följer man de allmänna råden kan man dock vara säker på att man inte byter mot bindande regler.

I Rapport nr 14 2019 från Skogsstyrelsen beskrivs reglerna tillsammans med rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder. I sammanställningen nedan ges en kortfattad beskrivning av både regler och rekommendationer.

Om grotuttag

Grot bör inte tas ut:

 • i skogar med höga naturvärden om naturvärdena kan skadas.
 • där risken för körskador eller erosion är stor
 • i värdefulla hänglavsskogar, med hänsyn till rennäringen
 • på starkt försurade marker eller på torvmarker som används för skogsproduktion utan tillförsel av mineralnäring.

Minst en femtedel av groten bör lämnas, gärna i solbelysta lägen. Det är särskilt viktigt att lämna toppar och grova grenar från tall och lövträd.

Anmäl uttaget

Uttag av skogsbränsle måste anmälas till Skogsstyrelsen senast 6 veckor före åtgärden. Med skogsbränsle avses grenar, toppar och stubbar som tas ut i avsikt att användas som bränsle (Allmänna råd till skogsvårdslagen). Läs mer om avverkningsanmälan.

Askåterföring

I föreskrifterna och allmänna råden till skogsvårdslagens 30 § (hänsynsparagrafen) finns regler och rekommendationer för tillförsel av mineralnäring, till exempel aska. Dessa är mer detaljerat beskrivna i Rapport nr 14 2019 från Skogsstyrelsen. De allmänna rekommendationerna i skogsvårdslagen är kompletterade med ytterligare rekommendationer i rapporten.

 • Kompensationsgödsling med aska bör göras vid uttag av träddelar utöver stamvirke motsvarande ett halvt ton torrsubstans ren ohärdad aska per hektar och omloppstid (se tabell). 

Tabell. Skattat innehåll av ren, ohärdad aska (ton TS aska per hektar) i skördad grot från objekt med olika virkesuttag, vid 40 respektive 80 % skörd av den totala mängden grot. Askåterföring bör ske om uttaget överstiger 0,5 ton aska. (källa Rapport nr 14 2019, Skogsstyrelsen).

  Grotuttag (%) Virkesuttag (m3sk/ha)
    50 100 150 200 250 300 350 400
Tall 40 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
  80 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
Gran 40 0,1 0,2 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6
  80 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2

 

 • I sydligaste och sydvästra Sverige bör aska tillföras även om uttaget understiger ett halvt ton aska per hektar.
 • Askan bör ha sitt ursprung i skogsbränsle, vara stabiliserad och långsamlöslig. Innehållet bör vara dokumenterat genom till exempel ett analysprotokoll. Aska bör vara tillräckligt härdad och innehålla minst de miniminivåer av näringsämnen och högst de maximihalter av tungmetaller som finns i tabellen.

Tabell. Rekommenderade minimi- och maximihalter av ämnen i härdade askor avsedda för spridning i skogsmark (torrsubstanshalter). Källa Rapport nr 14 2019, Skogsstyrelsen.

Element Rekommenderade halter
Lägsta Högsta
Makronäringsämnen g/kg TS
Kalcium 125  
Magnesium 15  
Kalium 30  
Fosfor 7  
Spårämnen mg/kg TS
Bor   800
Koppar   400
Zink 500 7000
Arsenik   30
Bly   300
Kadmium   30
Krom   200
Kvicksilver   3
Nickel   70
Vanadin   70

 

 • Maximalt 3 ton torrsubstans (TS) aska bör spridas per hektar och 10-års-period. Under ett bestånds omloppstid bör inte mer än 6 ton aska TS tillföras per hektar.
 • Askåterföring bör inte ske närmare än 15 meter mot sjöar, vattendrag, våtmarker, hänsynskrävande biotoper och tomtmark. Det bör heller inte ske på kulturlämningar. Avståndet till dike eller annans mark eller enskild väg bör vara minst 10 meter.

Stubbskörd

Det är inte förbjudet att skörda stubbar, däremot finns vissa restriktioner i föreskrifterna och de allmänna råden till skogsvårdslagen. Fler rekommendationer finns i Skogsstyrelsens Meddelande nr 4 2009.

 • Stubbskörd bör inte ske på blöt eller fuktig mark eller vid kraftig marklutning.
 • I normalfallet bör stubbskörd inte ske på finjordsrik mark (undantag kan göras för flacka bestånd som inte ligger i anslutning till vatten).
 • Stubbar bör inte skördas i eller invid basvägar, i anslutning till vattentäkter eller allmänt nyttjade stigar.
 • Skyddszoner ska lämnas mot sjöar och vattendrag.
 • Stubbskörd bör inte ske i eller invid hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer och kulturlämningar.
 • En viss andel av både gran och tallstubbar samt samtliga stubbar av lövträd bör lämnas.

Anmälan om samråd

Anmälan om samråd ska enligt Skogsstyrelsens föreskrifter till Miljöbalken 12 kap. 6 § göras för uttag av stubbar och för askåterföring.

Skogsbränsleupplag vid väg

Både virkes- och skogsbränsleupplag vid allmän eller enskild väg kräver tillstånd. Läs mer på Trafikverkets hemsida, där du också kan ladda ner en broschyr.

Senast korrigerad: 2021-09-07
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)