Skogens roll i Sveriges energiförsörjning

Bioenergi är Sveriges viktigaste förnybara energikälla. Den i särklass största delen av bioenergin kommer från skogen.
Biobränsleanläggningen vid Värtaverket i Stockholm.
Bild: Mats Hannerz

Koldioxidneutral med förnybar energi

Sverige och EU strävar efter att bli koldioxidneutrala och att energin ska komma från förnybara källor. Förnybar energi kommer från energikällor som förnyas i snabb takt. Dit hör vatten, sol, vind och inte minst bioenergi från växande grödor. Den snabba utbyggnaden av fjärrvärmeanläggningar som kan eldas med biobränsle har gett Sverige ett stort försprång i arbetet med en förnybar energimix.

Torv intar en särställning. En torvmosse kan ha växt till sig under ett par tusen år, och den ökar bara någon millimeter per år. En mosse där torven bryts kan därför inte förnyas inom överskådlig tid. Däremot växer torv på många andra mossar, och torvproducenterna räknar med att torvtäcket växer med motsvarande 15-20 TWh per år i höjdled. I EU:s handelssystem med utsläppsrätter räknas torv som ett fossilt energislag. I elcertifikatssystemet i Sverige klassas det dock som förnybart.

Förnybara_icke-förnybara_energikällor_Rose-Marie_Rytter_1200x675px.jpg

Förnybara energikällor: Skogsbränsle, vatten, vind och sol. Icke-förnybara: Kärnkraft, kol, olja. Torv intar en mellanställning. Teckning: Rose-Marie Rytter.

En fjärdedel av energin kommer från biobränslen

År 2017 tillfördes sammanlagt 565 TWh energi i Sverige, och den slutliga användningen var 378 TWh (skillnaden beror bland annat på förluster i kärnkraftens kylvatten, omvandling och överföringsförluster i ledningsnäten och användning för annat än energiändamål).

Biobränslen stod 2017 för ungefär 25 %, 143 TWh, av den tillförda energin i Sverige, och 23,5 % av den slutligt använda energin. Det är lika stor andel som kol och olja, och mer än dubbelt så mycket som vattenkraften.

Tillförd-energi-2017_1200x675px.jpg

Källa: Energimyndigheten, Energiläget 2019.

Biobränslets andel har ökat kraftigt

Tillförd-energi-1970-2017-Energimyndigheten_1200x675px.jpg

Biobränslen fortsätter att öka sin andel i den svenska energiproduktionen, mycket på bekostnad av fossila bränslen (olja, kol, naturgas). Figur från Energimyndigheten.

Den mesta bioenergin kommer från skogen

Av de 143 TWh bioenergi som tillfördes år 2017 stod trädbränslen för 45 % och avlutar från skogsindustrin för 31 %.

Tillförd-bioenergi-2017_1200x675px.jpg

Källa: Energimyndigheten, Energiläget 2019.

Trädbränslen är många sortiment

Av 55 TWh oförädlade trädbränslen (år 2017) var grotflis, brännved, bark- och returflis samt såg- och hyvelspån de viktigaste.

Oförädlade-trädbränslen-2017_1200x675px.jpg

Källa: Energimyndigheten, Statistikdatabas.

 

Senast korrigerad: 2020-02-18
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)