Beståndets biomassa och energi

Hur mycket energi finns det i ett hektar skog som gallras eller slutavverkas?

Kommentarer (4 st)

Emma · 2018-03-30
Vad står ton torrv./ha för?
Svar från Skogskunskap · 2018-03-31
Hej Emma, bra att du frågade, här har vi helt enkelt varit "hemmablinda". Vi borde skrivit ut "torrvikt" (som är ett mått på biomassan efter torkning). Det ska vi fixa.
Lotta · 2018-04-13
Hej! Vi är två studenter från KTH som har några frågor angående detta verktyg. Vi vill gärna använda det som beräkningsmodell i vårt arbete! 1. Vad baseras siffrorna på, exempelskog inom de nämnda landsdelarna? Eller medelvärde? 2. Siffrorna som anges är totalt energiinnehåll ,alltså det som får ut vid slutavverkning? 3. Finns det någon procentsats på GROT- och stubbuttag som gäller vid "lämplig/hållbar" skogsskötsel? 4. Hur refererar man korrekt till detta verktyg? När är det skapat?
Svar från Skogskunskap · 2018-04-13
Hej KTH-studenter: Jag tror inte att ni ska använda de få alternativen i verktyget i ert arbete, det är bara en handfull exempel för att visa på energipotentialen i olika typer av bestånd. Verktyget är framtaget av redaktören på Skogskunskap och bygger på typbestånd från verktyget Beståndsval i Skogskunskap (som i sin tur är typbestånd från Riksskogstaxeringen, ett slags genomsnittsbestånd för respektive trädslag och län), biomassafördelning enligt programmet ProdMod, som tillhandahålls av SLU i Alnarp, och energiberäkningar enligt verktyget WeCalc (också det ett verktyg i Skogskunskap). Om ni ska använda beräkningsunderlag och referera så ska ni gå till ProdMod (kan laddas ned på http://www2.ess.slu.se/PM/) och titta mer under informationen om Beståndsval och WeCalc. Angående lämplig procentsats för Grot- och stubbuttag så finns inga färdiga mallar idag även om det är önskvärt. Uttagets storlek beror så mycket förutsättningarna. I normalfallet blir 30 % av groten kvar i beståndet men under milda vintrar på blöt mark kan 70 % behöva lämnas kvar för att skydda marken. Verktyget är skapat 2009.
Henrik J · 2020-09-30
För "Svealand, blandskog på mellanbonitet" läser jag 887 MWh/ha och ålder 105 år. Tolkar jag det rätt, om jag säger att "avkastningen" (mätt i energi) då är 887/105 = 8,4 MWh/år och ha? Dvs, om vi skulle ha 100% verkningsgrad på vår process så skulle vi, från en sådan skog, teoretiskt kunna "tanka av" 8,4 MWh per hektar. Tänker jag rätt? Men sen har vi fråga om gallring: Under de 105 år som skogen vuxit har den väl gallrats och ett visst energiuttag har då kunnat göras. Hur ska detta räknas? Ska det adderas till ovanstående siffror?
Svar från Skogskunskap · 2020-10-01
Hej Henrik J, Verktyget Beståndets biomassa... togs fram för att ge en teoretisk bild av potentialer i olika skogsbestånd och för att visa vilken variation som finns. Det bygger alltså på att allt bränsle skördas, är torrt och att all energi kan utnyttjas i värme/el-pannorna, vilket ju inte stämmer med verkligheten. Verktyget Flis av Flis, som du hittar under fliken Skogsbränsle är ett mer operativt verktyg som beräknar energiinnehållet under mer praktiska förhållanden. Använd det, och där har du möjlighet att räkna på eventuell skogsbränsleskörd även i gallring. I Beståndets biomassa är det bara den biomassa som står där just då som räknas, inte det som kunnat plockas ut i gallringar. / Hälsningar Skogskunskap
Mari · 2021-06-23
Hej! Jag undrar om de 277 tom TS per ha är per växtcykel dvs 82 år som angivet här ovan? Stämmer det att det blir 3,38 ton TS per år och hektar om man delade upp volymen (TS) skördad biomassa på antalet år som den tar att odla?
Svar från Skogskunskap · 2021-06-23
Hej Mari, Volymerna och energivärdet gäller för det bestånd som avverkas vid den angivna tidpunkten. Under beståndets omloppstid har ju en del tagits ut i gallringar, försvunnit i självgallring och röjning. Den totala produktionen per hektar och år är därför högre. Vill du titta lite mer på totalproduktioner, testa med verktyget Skogsvård och ekonomi, Beståndsval eller Gallringsplan. / Skogskunskap