Lagen och gallring

Det finns inga lagkrav som säger att man måste gallra, däremot finns regler kring hur gallringen får genomföras. Om gallringen resulterar i ett alltför utglesat bestånd räknas den som slutavverkning.
Bild: R-M Rytter/Stefan Örtenblad

Paragraf 10

Skogsvårdslagen anger att "Avverkning på produktiv skogsmark ska vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling." Skogsstyrelsens föreskrifter till 10 § skogsvårdslagen är bindande regler. Där följer att:

  • Gallringen ska gynna sådana trädslag som med hänsyn till växtplatsens förutsättningar kan ge en tillfredsställande virkesproduktion.
  • Efter gallring ska stamantal och virkesförråd vara tillräckligt för att tillvarata markens virkesproducerande förmåga.
  • De kvarlämnade träden ska i huvudsak vara jämnt fördelade över arealen.
  • Skador på kvarlämnade träd ska så långt möjligt undvikas.

Utöver föreskrifterna finns även Skogsstyrelsens allmänna råd, som är rekommendationer om hur gallring bör utföras för att följa lagstiftningen. Efter gallring bör beståndet ha ett virkesförråd som inte understiger den nivå för 10 § som visas i diagrammet nedan. Diagrammet bör användas i bestånd som till minst 7/10 består av barrträd. I äldre bestånd som har eller kan väntas få en särskilt hög kvalitet bör ett något lägre virkesförråd kunna godtas.

Om nivån i paragraf 10-kurvan underskrids ska beståndet anmälas för föryngringsavverkning om lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning har uppnåtts. Att lägga sig mellan kurvorna med virkesförrådet är endast tillåtet enligt 10 § SvL om marken är lämplig för naturlig föryngring.

Diagram från Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen. Kurvan för 10 § visar den lägsta volym som beståndet får ha efter avverkning. Om volymen når ner till den streckade kurvan (5 §) uppstår återbeskogningsplikt. 

Regler om insektshärjning

Skogsvårdslagens 29§ om skyddsåtgärder för insektshärjning gäller också för gallring. I föreskrifterna anges hur mycket grövre avverkningsrester som får lämnas i skogen, beroende på var i landet och när under året avverkningen utförs. Läs mer om insektsskador.

Regler om hänsyn

Hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen (30§) och till rennäringen (31§) gäller också för gallring. I föreskrifter och allmänna råd anges vilka biotoper och kulturmiljöer som kräver extra hänsyn. Fasta fornlämningar skyddas dessutom av kulturminneslagen.

Särskilda regler för ädellövskog

Om en tillräckligt hög andel av träden är ädla lövträd klassas beståndet som ädellövskog. Enligt skogsvårdslagens 25§ är det inte tillåtet att gallra så att beståndet upphör att vara ädellövskog. Läs mer i Sköta lövskog.

Senast korrigerad: 2023-02-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Erik Edler · 2023-09-11
Det klassiska diagrammet för att illustrera §10 med höjd/volym är i praktiken rätt svårt att använda. Går det att (på ett ungefär) översätta till höjd/grundyta istället? Det hade varit enklare att tillämpa och förklara i praktisk traktplanering.
Svar från Skogskunskap · 2023-09-20

Hej Erik,
Att vi använder det klassiska diagrammet beror på att det är så det är skrivet i lagen. Var och en kan ju göra egna översättningar till höjd/grundyta, men det är inte säkert att det blir samma i alla skogar beroende på höjd- och dinensionsspridning bland träden. Så det är säkrast för oss att hålla oss till lagboken.