Välja trädslag

Tall och gran, följt av björk, dominerar den svenska skogen. Men det finns många fler trädslag att välja på, både inhemska och introducerade.
En klassiskt ungskog: gran på den friska marken, björk i svackan, tall på höjden.
Bild: Mats Hannerz

Den svenska skogen är ganska artfattig jämfört med till exempel Centraleuropa eller Nordamerika. Tall, gran och björk står för över 90 % av virkesförrådet. Så här ser virkesförrådet fördelat på trädslag ut i Sverige för levande träd:

Virkesforrad_20230529.png

Källa: Skogsdata 2022 (SLU Riksskogstaxeringen).

Gran och tall är huvudträdslagen i svenskt skogsbruk. Därför koncentrerar sig kunskapssystemet på dessa trädslag. Björk är vårt tredje vanligaste trädslag. Björken förekommer ofta insprängd i gran- och tallskog, och är ett alternativ till barrträden på fuktig mark. Anläggning och skötsel av lövträdsbestånd hittar du i Sköta lövskog.

Flera utländska barrträdsarter kan komma i fråga för plantering. I norra Sverige är contortatallen och sibirisk lärk de vanligaste. I södra Sverige kan bl.a. hybridlärk, sitkagran och douglasgran vara aktuella.

På merparten av den svenska skogsmarken behöver vi bara välja mellan några få trädslag.

Huvudreglerna är därför enkla:

  • Tall på torr och frisk mark med lägre bördighet
  • Gran på bördigare mark som är frisk eller fuktig
  • Vårtbjörk passar på frisk mark, och glasbjörk på fuktig mark
  • Contortatall kan vara ett alternativ på torra och friska marker i Norrland och norra Svealand
  • Blandskog passar på många marker. Gran och tall är bra på medelgoda marker. En inblandning av björk är bra i de flesta skogar, framför allt de fuktiga.

Glöm inte lövträden

I sammanställning i detta avsnitt har vi tagit upp våra barrträd, men vi har ju också en mångfald av intressanta lövträdsarter. Dessa hittar du i sektionen Sköta lövskog.

Senast korrigerad: 2023-05-29
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)