Sitkagran (Picea sitchensis)

Sitkagranen kan vara ett passande alternativ i kustnära, milda områden. Den kommer ursprungligen från Stillahavskusten i västra Nordamerika.
Skyltad Sitkagran med sina stickiga barr (Picea sitchensis)
Bild: Mats Hannerz

Sitkagranen är ett nordamerikanskt trädslag med en utbredning längs Stilla havskusten från Alaska i norr till Kalifornien i söder. Sitkagranen har visat sig växa bra i Skottland, Danmark och Norge. Den är också ett alternativ till den svenska granen i södra Sverige, särskilt i kustnära, milda områden. Ett framtida varmare och fuktigare klimat kan ytterligare gynna sitkagranen.

Utseende

Sitkagranen påminner om vår svenska gran men har något längre, ljusare, och framför allt stickigare, barr. Barken är grå och flagande. Årsskotten är kala och brungula. I sitt hemområde kan den bli över 90 meter hög, vilket gör den till den högsta granarten i världen.

Passande marker

Sitkagranen passar bäst i västra Götaland på nederbördsrika marker med djup jord och god tillgång till rörligt markvatten. Den kan dock användas över hela södra Sverige, även om de försommartorra områdena i sydöstra Sverige bör undvikas.

Tillväxt

I olika nordiska försök har tillväxten varit 20-30 % högre än för gran.

Virkesegenskaper

Virket liknar granens, men är segare och starkare. Det lämpar sig som konstruktionsvirke och som massaved.

Skador

Plantorna är frostkänsliga under vår och höst. Med alltför sydliga provenienser ökar risken för höstfrostskador. Sitkalus kan ge stora barrförluster, särskilt efter milda vintrar. Jättebastborren kan angripa sitkagranar över 30 år. Insekten är inte så vanlig idag, men kan bli ett problem i ett varmare klimat. Granbarkborren angriper också sitkagran, men den förökar sig sämre än hos gran.

Stormskaderisken anses vara något mindre än hos gran. Det sega virket gör möjligen att stammen löper mindre risk att knäckas. Viltskador är inte ett så stort problem.

Föryngring och skogsskötsel

Sitkagranen kan skötas som vanlig gran. Den kan dock planteras något tätare för att undvika alltför breda årsringar. Sitkan klarar att skikta sig bättre än gran, och kan därför skötas utan gallringar med en kortare omloppstid. En gallringsfri skötsel minskar också risken för rotröta.

Frökällor

I väntan på att en nyanlagd svensk fröplantage ska ge frö kan sitkagran hämtas från fröplantager i Danmark. Frö från danska och goda svenska bestånd är också ett alternativ.

Senast korrigerad: 2018-01-03
Ståndort
Tillväxt och förråd
Skador

Kommentarer (0 st)