Planera och förbered föryngringen

Återväxtplaneringen är en viktig del av avverkningsplaneringen. Innan du avverkar måste du ha bestämt om du ska ställa fröträd eller skogsodla, och du bör beställa markberedning och plantor i god tid.
Planeringen av föryngringen börjar i det gamla beståndet.
Bild: Mats Hannerz

Vi förutsätter att du har bestämt vilka bestånd som ska avverkas, annars kan du få hjälp av verktyget Beståndsval.

Planeringen börjar på rummet

 • Ta fram kartor och information från skogsbruksplanen.
 • Hur ser gränser och de aktuella bestånden ut?
 • Vad vet du om ståndortens egenskaper? Det kan du undersöka bättre i fält, se också på de följande sidorna.
 • Vilka trädslag och föryngringsmetoder passar bäst? Använd Val av trädslag och föryngringsmetod.
 • Finns det forn- eller kulturlämningar, nyckelbiotoper eller annan hänsynskrävande mark? Läs mer om Skogens kulturarv, Naturhänsyn och Hänsyn till skogens vatten.
 • Ska du ta ut grot eller stubbar? Det har betydelse för föryngringsplaneringen.
 • Se över vilken information du behöver när du gör en avverkningsanmälan. Den måste du lämna in till Skogsstyrelsen senast 6 veckor innan avverkningen påbörjas.

Sedan är det dags att gå ut i skogen

I skogen går du en lämplig rutt så att du täcker in olika ståndorter. Besök skogen vid barmark. På kartkopian markerar du gränser för ståndorter som skall avverkas och föryngras på olika sätt. För varje avgränsad ståndort noterar du uppgifter om klimat, mark och beståndets egenskaper. Använd gärna checklistan för återväxtplanering. Du kan också avgränsa delar av en ståndort där du använder ett avvikande trädslag eller hoppar över planteringen.

 

Lämplig rutt och gränser för ståndortsplanering. Anna Marconi.

Teckningar Anna Marconi.

Varför barmark?

Ett tjockt snötäcke kan gömma både trevliga och mindre trevliga överraskningar. Det kanske fanns gott om självsådda plantor? Du kanske missade ett surdråg eller en kulturlämning? Vad är det för vegetationstyp?

Åter på rummet

 • Renrita kartorna och beräkna arealen för de olika åtgärderna.
 • Beräkna plantbehovet och hur mycket som ska markberedas.
 • Beställ plantor och markberedning i god tid. Behöver du skyddsdika ska det också beställas tidigt.
 • Fyll i avverkningsanmälan. Här är det inte bara föryngringsmetod, utan också vilken hänsyn du ska ta, och om du ska ta ut skogsbränsle eller inte.
Senast korrigerad: 2018-05-30

Kommentarer (0 st)