Skogsbränsleuttag

Uttag av grenar och toppar (grot) underlättar föryngringsarbetet men det finns också risker för ökade körskador. Stubbskörd påverkar också föryngringsarbetet.
Det blir stora mängder ris efter en granavverkning. Svårt att plantera utan grotskörd.
Bild: Mats Hannerz

Grotuttag

Uttag av grenar och toppar (grot) till skogsbränsle kan få stor betydelse för föryngringsarbetet.

Fördelar med grotuttag

  • Ett risrensat hygge är lättare att markbereda och plantera, och föryngringen kan göras så snart som groten är borttransporterad.
  • När riset är borta minskar uppslagen av hallon och andra kvävegynnade arter, som ofta blossar upp i rishögarna.
  • Kostnaden för föryngring och skogsvård minskar och kalmarkstiden kan förkortas.

Det finns också en del risker

  • Riset skyddar marken och minskar risken för körskador. Se därför till att hygget inte blir helt rensat från grot. Lämna åtminstone gott om ris i körvägarna.
  • Grotuttag innebär också ett uttag av näringsämnen. Ett sätt att sluta kretsloppet är att återföra aska till skogen. Då kompenseras de mineralämnen som togs ut med groten.

Stubbskörd

Stubbrytning Lindesberg. Foto Mats Hannerz.

Stubbskörd i Lindesbergstrakten. Foto Mats Hannerz.

Syftet med stubbskörd är naturligtvis att ta ut skogsbränsle, men ett stubbskördat hygge kan också underlätta föryngringsarbetet.

På stenfattiga marker blir spåren efter en bruten stubbe ofta små, och i stället kan den gamla stubbens plats bli en jämn yta som lämpar sig väl för plantering. Stubbskörden underlättar markberedningen, och kan i vissa fall ersätta den.

Stubbar som tas ut från rötskadad skog minskar risken för att rotröta sprids vidare till det nya beståndet.

Eventuellt kan stubbskörden minska antalet snytbaggar, eftersom viktiga substrat för deras äggläggning försvinner. Forskarna är dock inte säkra på om det har några effekter.

Planera in eventuell stubbskörd i samband med avverkningsplaneringen. Då kan du också vänta med att beställa markberedning.

Senast korrigerad: 2023-05-29
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)