Hyggesrensning

Efter avverkningen finns ofta små klena träd och buskar kvar på hygget. Ibland är det klokt att röja bort dem, eftersom de kan försvåra markberedning och föryngring.
Underväxtröjning kan göras före avverkningen.
Bild: Mats Hannerz

Hyggesrensning. Teckning Nils Forshed.Ibland behöver man också hyggesrensa för att underlätta avverkningen, om mycket småträd växer nära inpå stammarna. Hyggesrensning innan avverkningen går också under namnen förrensning eller förröjning. Arbetet görs vanligen med röjsåg.

Hyggesrensa:

  • Områden som ska återbeskogas med tall och där det finns gott om konkurrerande träd över knähöjd.
  • Närmast odlingsrösen och husgrunder.

Hyggesrensa inte:

  • Om du ska återbeskoga med gran.
  • Frostlänta marker - underväxten ger ett frostskydd åt plantorna.
  • Hyggen som ska brännas.
  • Impediment eller naturvårdsarealer.
  • Kolbottnar.

Spara:

  • Bärande småträd och buskar
  • Visa stor hänsyn till olika arter av ädellöv, asp, al och sälg.
  • Grupper av tall, gran och björk som tillåts växa in i det nya beståndet.
Senast korrigerad: 2023-05-29
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)