Hänsyn vid föryngringen

Föryngringen är i sig ett mindre ingrepp än en avverkning, men det finns ändå anledning att sätta på sig hänsynsglasögonen.
En kantzon mot den gamla skogen skapar en mjukare övergång från föryngringsytan.
Bild: Mats Hannerz

Den hänsyn som visas ska också beskrivas i avverkningsanmälan.

Anpassa trädslag och utnyttja det naturgivna

Rönn i ungskog. Foto Mats Hannerz.

Spara bärande träd och andra udda trädslag. Foto Mats Hannerz.

 • Valet av trädslag måste göras med hänsyn till ståndorten och omgivning. Utnyttja löv i bryn, svackor och mot vattendrag.
 • Utnyttja naturlig föryngring där den har förutsättningar, det sparar också pengar. Det är onödigt att markbereda bort ett täcke av självföryngrad gran i en fuktig svacka eller att hyggesrensa partier som skulle få chans att bli produktionsskog.
 • Finns det föryngring av udda och värdefulla trädslag på ytan - spara det.

Markberedning

Markberedning över kokgropar. Foto AnnKristin Unander.

Så här får det inte se ut. Här har markberedaren kört över fornlämningar i form av gamla kokgropar. Se fler exempel här. Foto AnnKristin Unander.

Markberedning är den åtgärd som har störst påverkan på mark, växttäcke och vatten. Oförsiktig markberedning kan skada kulturlämningar och renbetesmarker. Här är några hållpunkter vid markberedning:

 • Markbered och kör inte i surdråg och bäckar. Lämna en skyddszon på ca 10 meter från vattendrag.
 • Använd fläckmarkberedning eller högläggning (intermittenta metoder) i sluttningar och på fuktiga marker för att undvika erosion och minska utlakningen.
 • Undvik att köra över grövre kvarlämnade lågor, myrstackar eller rotsystem på stående träd och högstubbar.
 • Markbered inte i och invid fångstgropar. Lämna en skyddszon mot jordvallarna.
 • Markbered inte i och nära intill tydliga kolbottnar.
 • Lämna en skyddszon kring gamla gravar. Markbered inte i och nära intill gamla husgrunder, tomter, odlingsrösen eller stengärdesgårdar. Stigar får inte markberedas.
 • Markberedning kan dels skada och försämra lavtillgången men även utgöra ett vandringshinder för renen. På lavhävdade marker måste åtgärderna diskuteras i samråd med rennäringen. Om markberedning är nödvändigt bör den göras så att en begränsad andel av markytan påverkas, till exempel genom fläckmarkberedning eller högläggning.

Plantera inte överallt

 • Undvik att plantera nära naturvårdsträd. Lämna åtminstone en lucka med 5 meters radie.
 • I kulturmiljöer måste särskild hänsyn visas. Det kan handla om att undvika att plantera på och nära kulturlämningar, att satsa på löv vid boställen och liknande.
Senast korrigerad: 2016-08-22
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)