Hänsyn vid föryngringen

Föryngringen är i sig ett mindre ingrepp än en avverkning, men det finns ändå anledning att sätta på sig hänsynsglasögonen.
En kantzon mot den gamla skogen skapar en mjukare övergång från föryngringsytan.
Bild: Mats Hannerz

Den hänsyn som visas ska också beskrivas i avverkningsanmälan.

Anpassa trädslag och utnyttja det naturgivna

Rönn i ungskog. Foto Mats Hannerz.

Spara bärande träd och andra udda trädslag. Foto: Mats Hannerz.

 • Valet av trädslag måste göras med hänsyn till ståndorten och omgivning. Utnyttja löv i bryn, svackor och mot vattendrag.
 • Utnyttja naturlig föryngring där den har förutsättningar, det sparar också pengar. Det är onödigt att markbereda bort ett täcke av självföryngrad gran i en fuktig svacka eller att hyggesrensa partier som skulle få chans att bli produktionsskog.
 • Finns det föryngring av udda och värdefulla trädslag på ytan – spara dem.

Markberedning

Markberedning över kokgropar. Foto AnnKristin Unander.

Så här får det inte se ut. Här har markberedaren kört över fornlämningar i form av gamla kokgropar. Se fler exempel här. Foto: AnnKristin Unander.

Markberedning är den åtgärd som har störst påverkan på mark, växttäcke och vatten. Oförsiktig markberedning kan skada kulturlämningar och renbetesmarker. Här är några hållpunkter vid markberedning:

 • Markbered och kör inte i surdråg och bäckar. Lämna en skyddszon på ca 10 meter från vattendrag.
 • Använd fläckmarkberedning eller högläggning (intermittenta metoder) i sluttningar och på fuktiga marker för att undvika erosion och minska utlakningen.
 • Undvik att köra över grövre kvarlämnade lågor, myrstackar eller rotsystem på stående träd och högstubbar.
 • Markbered inte i och invid fångstgropar. Lämna en skyddszon mot jordvallarna.
 • Markbered inte i och nära intill tydliga kolbottnar.
 • Lämna en skyddszon kring gamla gravar. Markbered inte i och nära intill gamla husgrunder, tomter, odlingsrösen eller stengärdesgårdar. Stigar får inte markberedas.
 • Markberedning kan dels skada och försämra lavtillgången men även utgöra ett vandringshinder för renen. På lavhävdade marker måste åtgärderna diskuteras i samråd med rennäringen. Om markberedning är nödvändigt bör den göras så att en begränsad andel av markytan påverkas, till exempel genom fläckmarkberedning eller högläggning.

Plantera inte överallt

 • Undvik att plantera nära naturvårdsträd. Lämna åtminstone en lucka med fem meters radie.
 • I kulturmiljöer måste särskild hänsyn visas. Det kan handla om att undvika att plantera på och nära kulturlämningar, att satsa på löv vid boställen och liknande.
Senast korrigerad: 2023-05-29
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)