Provenienser

Ett odlingsmaterials proveniens är det geografiska område som fröet hämtats från.
Många granprovenienser har provats i Sverige
Bild: Nils Forshed

Proveniens-härkomst-ursprung

Ett odlingsmaterials proveniens är ett geografiskt avgränsat område som fröet hämtats från. Det ska inte förväxlas med ursprung som betecknar den plats som föräldraträden hämtats från. Frö skördat från ett självföryngrat bestånd har samma proveniens och ursprung, medan frö från ett bestånd i Sverige som platerats i med vitryskt material har svensk proveniens men vitryskt ursprung.

Proveniensforskningen har gamla anor i Sverige. Idag vet vi relativt väl hur träd reagerar när de flyttas mot norr eller söder, eller från låg eller hög höjd.

Vårtemperaturen styr tillväxtstarten

Träd som växer naturligt inom ett område anpassar sin tillväxtrytm till klimatet. När temperaturen ökar på våren börjar träden växa. Det är viktigt att denna tillväxt inte börjar för tidigt. Då kan skotten skadas av försommarfroster. Provenienser från nordliga breddgrader startar oftast tidigare, vid en lägre temperatur. De utnyttjar därför vegetationsperioden bättre.

Höstljuset bestämmer när träden ska invintra

På hösten styrs invintringen av nattlängden. När nätterna är tillräckligt långa får plantorna signal att börja sätta knopp och påbörja invintringen. Träd från nordliga breddgrader sätter knopp vid en kort nattlängd medan träd från sydliga breddgrader fortsätter att växa tills nätterna har blivit ännu längre

Tillväxtrytmens start och avslutning. Illustration Jalle Holmström.

På våren får träden signal av en ökad temperatur att börja växa. På sensommaren talar nattlängden om när det är dags att sätta knopp och invintra. Illustration Jalle Holmström.

Nordförflyttning

Lite förenklat kan man säga att nordförflyttning av provenienser betyder att de startar senare på våren och växer längre på hösten jämfört med ortens proveniens. Den senare tillväxtstarten på våren betyder en minskad risk för skador av försommarfrost, men den senare invintringen ökar i stället risken för skador av höstfroster eller en ofullständig invintring. Däremot utnyttjar de vegetationsperioden bättre - de växer under en längre tid - och har därför oftast en högre tillväxtkapacitet.

Sydförflyttning

Sydförflyttning av provenienser innebär att de slutar växa tidigare än ortens proveniens men att de samtidigt är mer härdiga mot höstfroster och vinterskador. Däremot löper de en större risk att drabbas av vårfrostskador.

Förflyttning av gran och tall

Tall

Förflyttning av gran och tall. Illustration Anna Marconi.För tall i norra Sverige är det bra att hämta fröet lite norr om planteringsplatsen, högst några breddgrader. Det minskar risken för en för sen tillväxtavslutning. I mellersta och södra Sverige är ortens proveniens ett bra val.

Gran

Granen bör nordförflyttas med 2-4 breddgrader för att få högre tillväxt och mindre skador av försommarfrost. I södra Sverige växer gran från Osteuropa bra. Ortens proveniens bör undvikas i södra och mellersta Sverige med tanke på risken för försommarfrost.

Senast korrigerad: 2023-05-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)