Terrassering

Vägterrassen är själva underlaget för vägens överbyggnad (konstruktionslager). terrassen byggs upp genom att marken schaktas och fylls igen så att underlaget blir jämnt.
Utjämnad terrass
Bild: Per Ericsson/SKOGENbild

Vägterrassen utgör underlag för vägens överbyggnad (konstruktionslager). Terrassen byggs upp genom att marken schaktas eller fylls igen så att underlaget blir jämnt. För vägar som ska vara relativt plana och jämna, t ex större allmänna vägar, flyttar man massor längs väglinjen. För skogsbilvägar byggs ofta terrassen genom att man tar upp massor och byter massor mellan diket och terrassen.

Terrassytan, utgör underlag för överbyggnadens olika lager, t ex förstärkningslager och slitlager. Ju jämnare terrassyta vägbyggaren skapar, desto bättre blir övergången till överbyggnaden, med mindre materialåtgång av överbyggnadsmaterial (t ex bergkross) och högre bärighet.

Sortera materialet

Det bästa byggmaterialet läggs i vägkroppen, och sämre massor, block och finkornig jord, används för att återställa dikets ytterslänt. I vägkroppen läggs det bästa materialet överst och sämre material längre ner.

Terrassen ska vara självdränerande

Terrassen utformas så att den blir självdränerande genom att den får en form så att vatten rinner av. Diken är också viktiga för att dränera både vägkroppens vatten och ytvatten från omgivande mark. En blöt jord har mycket lägre hållfasthet än en fuktig jord. Genom att utforma terrassen så att jorden i terrassen och överbyggnaden får rätt fuktighet, ökar jordens bärighet.

Terrasser kan byggas med olika huvudtekniker, som kan anpassas till markförhållanden. I sänkor med hög grundvattennivå och finkornig jord i undergrunden, går det inte att bygga stabil väg bara genom att flytta massor tvärs vägen. Massorna i vägterrassen kommer då att ha alltför låg kvalitet, och skapa stabilitets- och tjälproblem i hela vägens livslängd.

Massor från vägsidan

Det är vanligt att massorna till terrassen tas från sidan av vägen och avjämnas till en vägkropp. Med denna teknik räcker det med en stor grävmaskin för att bygga färdigt terrassen, och man får en mycket billig väg. Terrassen byggs med tandad skopa med eller utan galler. Gallret är ett sätt att snabbare sortera bort block från jordmaterialet.

Massor till terrassen hämtas ur grop i ytterslänten. Översta jordlagret som består av blekjord och rostjord läggs på sidan för senare täckning av gropen. Block som inte är lämpade i terrassen sorteras ur för att senare åter placeras i gropen tillsammans med stubbar och annat överskottsmaterial. Det är viktigt att gropen täcks med mineraljord för att undvika håligheter, olycksrisker eller hinder.

Massor som transporteras längs väglinjen

När det saknas lämpligt material får terrassen byggs upp av material som transporteras längs väglinjen. Banken kan läggas upp direkt på befintligt markskikt eller på avjämnad, urgrävd mark. Detta innebär en högre kostnad, men ger möjlighet till väldigt bra vägar även på dålig mark. Det som fördyrar är att man behöver flera maskiner för att bygga vägterrassen.

Justering av terrassen

Väghyvel eller planeringsskopa på grävmaskin

Slutjusterad vägterrass. Foto Per Hallgren.

Slutjusterad vägterrass. Foto Per Hallgren.

Ofta kompletteras grävmaskinsarbetet med justering med tung väghyvel. Väghyveln formar vägen, dels slänter och dels bomberingen (vägytans lutning mot kanterna) av terrassytan. Ett alternativ till väghyvel är att använda planeringsskopan och forma vägen med grävmaskinen i ett andra steg.

Båda teknikerna har sina för- och nackdelar. Om man har ont om tid, eller om "råterrassen" har låg bärighet kan det vara bättre att använda grävmaskinen också till justeringen. En väghyvel kan lätt köra fast på råterrasser med låg bärighet. Justering med grävmaskin är dock betydligt dyrare än justering med hyvel.

Packning av terrassen

Vältning, packning av terrass. Foto Per Hallgren.

Här packas terrassen av en vält innan gruset kan föras på. Foto Per Hallgren.

Självpacka över vintern...

Packning av terrassen är ett av de viktigaste momenten för att få en bra och hållbar väg. Grundpackningen sker i samband med att grävmaskinen bygger upp terrassen. Ett vanligt sätt att öka packningen är att låta vägen självpacka över vintern. Egenvikt, vatten och tjäle gör att jordmassorna packar ihop sig. Därefter slutjusteras vägen med väghyvel.

..eller direktpacka med en vält

Om man inte har möjlighet att vänta, eller om man vill ha extra bra terrass, är en vibrovält ett mycket bra verktyg för att få hög hållfasthet i terrassen.

Senast korrigerad: 2016-11-11
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)