Grusåtervinning

Det är viktigt att hushålla med gruset. Återvinning av grus som hamnar i diket sparar mycket material och är en effektiv åtgärd på rätt marker.
Grus- och vägåtervinning. En del i filmserien Din väg. 36 min.

Effektiv åtgärd

Trafik och grusmaterial som inte binder ihop gör att grus hamnar på kanter och ner i diken. Genom att återvinna grus vid kantskärning och dikesarbeten kan grusåtgången minskas jämfört med grusning utan återvinning. Detta är en mycket effektiv åtgärd på bra mark. På sämre jordar finns risken att man får in för mycket finmaterial eller sand i vägen. Vägen riskerar då att bli sämre än före åtgärden, trots att mängden överbyggnad ökat. Genom bra planering och kunnig personal, inte minst kunniga hyvelförare, kan man effektivt använda grusåtervinning på rätt områden.

För att det återförda materialet ska vara användbart måste det sorteras. Grövre växtmaterial och större stenar ska avskiljas och spridas utanför vägområdet.

Sorteringen kan göras med olika utrustningar beroende på föregående åtgärd, objektstorlek och andra förutsättningar.

Grusåtervinning med väghyvel

Grusåtervinning med väghyvel. Illustration Ulla Carne.

Illustration Ulla Carne.

Väghyveln skär upp vägkant och vägslänt. Materialet läggs ca 1 meter in från vägkanten. Därefter sorterar hyveln ut torv och sten genom att upprepade gånger flytta materialet längs med vägen. Grusmaterialet blir kvar på vägbanan och torv och sten hyvlas ut på sidan av vägen.

Väghyvel och hjullastare med excenterskopa som har rörliga sorteringsstänger

Grusåtervinning-gallerskopa-Sveaskog_1200x675px.jpg

Grusåtervinning med gallerskopa. Foto Mats Hannerz.

Väghyveln skär upp vägkant och vägslänt. Materialet läggs ca 1 meter in från vägkanten. Strängen lastas därefter i skopan för sortering.

Hjullastaren backar och fördelar det utsorterade materialet jämt. Kvarvarande material töms i omgivande terräng eller lastas på lastbil för borttransport.

Väghyvel och stenplockare

Grussortering med väghyvel och stenplockare. Illustration Ulla Carne.

Illustration Ulla Carne.

Väghyveln skär upp vägkant och vägslänt. Materialet läggs i en sträng ca 1 meter in från vägkanten.

Stenplockaren dras av en traktor eller hjullastare. Under framryckning plockar den upp och sorterar grusmaterialet i strängen. Material grövre än ca 40 mm samlas upp i en tippbar behållare. Utsorterat material töms på lämpliga ställen.

Kompletteringsgrusning

Ibland kräver grusåtervinning också komplettering med bättre grusmaterial. Det kan ske genom att man sprider ut och hyvlar in ett makadam som innehåller de grusfraktioner som saknas i det återvunna materialet. Oftast är det brist på grusfraktionen, och då kan det vara lämpligt att komplettera med en 4/16 mm makadam. Det kräver god kunskap om materialen, analys av materialen kornstorleksfördelningar och proportioneringsberäkningar, för att få rätt resultat.

Grusåtervinning med Mählermetoden

Grusåtervinning med Mählermetoden. Foto Mats Hannerz.

Grusåtervinning med Mählermetoden hos Sveaskog i Västerbotten. Foto Mats Hannerz.

Den så kallade Mählermetoden är en kostnadseffektiv metod för att återanvända gruset, samtidigt som diken och vägkanter blir åtgärdade. Metoden används bland annat av Sveaskog.

Utrustningen består av en väghyvel med en dikningsförlängare. Hyveln skär rent diken och kanter och för upp grusmaterialet på vägen. Det passerar sedan genom en sorteringstrumma som kastar ut större stenar och kvistar ut i terrängen. Kvar blir en sträng av sorterat grus som sedan hyvlas ut till ett jämnt lager på vägen.

Grusåtervinningen gör att vägen håller betydligt längre innan det är dags att föra på nytt grus. Sveaskog räknar med att metoden kostar ungefär 7-12 kronor per löpmeter, vilket är betydligt mindre kostnad än om nytt grus måste påföras.

Senast korrigerad: 2022-02-28
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)