Vägunderhållets cykel

Vägunderhåll följer en cykel under året, men också en flerårscykel. Åtgärder som hyvling, dammbindning och sladdning görs varje år. Grusning, buskröjning och dikesrensning med några års mellanrum.
Bild: Per Thornéus (årsklockan)

Varje år

Hyvling

Vägen hyvlas en till tre gånger per säsong. Man bör undvika att hyvla onödigt mycket, eftersom varje hyvling innebär ett slitage på vägmaterialet. Samtidigt är hyvlingen viktig för att återställa formen på vägen, vägmaterialets sammansättning, och ta bort skador, potthål och korrugering.

Läs mer om hyvling här.

Dammbindning

I samband med hyvling är det ofta lämpligt att dammbinda. Syftet med dammbindningen är dels att undvika en dammande väg, dels att bevara finmaterialet i slitlagret. Finmaterialet, fillern, är viktig för att vägen ska hålla lagom mycket fukt, och för att vägytan ska bli tät så att vatten rinner av vägen istället för att sugas in i vägmaterialet. När filler dammar bort torkar vägen fortare, och dammar ännu mer. Dammbindning kan ske med olika dammbindningsmedel. Vanligast är antagligen salt men det finns flera metoder.

Läs mer om dammbindning här.

Sladdning

Att sladda vägen med en traktordragen sladd, eller med ett underbett på en lastbil är ett effektivt sätt att hålla bort vegetation från vägbanan. Däremot är det stor risk att sladdningen plattar till vägen och försämrar avrinningen. Sladdningen sliter också på överbyggnadsmaterialet, och det är risk att åtgärden ökar nedbrytningen av vägen. Sladdning kan aldrig ersätta hyvling med väghyvel.

Snödikning

Om vägen plogas är det viktigt att snödika den på våren. Utan snödikning rinner vattnet inte undan från vägen och kan orsaka stora skador.

Läs mer om snödikning här.

Trumtining

Under våren är det också viktigt kontrollera vägtrummorna. Ibland kan de frysa och behöva öppnas för att dräneringen fungerar tillfredställande. 

Läs mer om trumtining här.

Vart 2-4 år

Buskröjning

Solljus är viktigt för att vägen ska torka upp på våren. Vegetation runt vägen behöver avlägsnas ungefär vart annat år. Det sker genom buskröjning med någon typ av slåtteragregat. Om trädvegetation kommit upp i anslutning till vägen så kan det vara bra att ta bort även ungskog och träd inom de närmaste 2 m från ytterslänten (inom vägområdet).

Läs mer om buskröjning här.

Vart 3-5 år

Grusning

När vägen utsätts för trafik, väderpåverkan, t ex tjäle, och underhåll i form av hyvling samt sandning på vintern, förändras sammansättningen i slitlagret. Då räcker det inte med att bara hyvla, utan nytt material måste påföras. Eftersom vägmaterial alltid bör påföras i relativt tjocka lager för att bli hanterbart, bör man spara grusningen till vart 3:e till var 5:e år.

Läs mer om grusning här.

Vart 8-10 år

Dikesrensning och kantskärning

När vatten rinner i diket flyttas finjord längs diket och från dikesslänterna och avsätts på sträckor med långsammare flöde. För att vägkroppen skall torrläggas på ett bra sätt bör dikesslänterna vara fria från vegetation, och slänten vara "öppen". Det innebär att slänten består av ett genomsläppligt, inte alltför finkornigt material. Därför behöver dikena rensas och slänterna justeras mellan vart 8:e och vart 10:e år. Vid dikningen skärs också vägkanterna ner så att vattnet från vägen inte hindras från att rinna av.

Läs mer om dikerensning här

Läs mer om kantskärning här.

Senast korrigerad: 2024-03-14
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)