En väl underhållen väg

En grusväg ska tillgodose kraven på bärighet, framkomlighet, trafikantkomfort och de kringboendes miljö. Det kräver regelbundet underhåll, både sommar och vinter.
Vägen ska fungera både sommar och vinter
Bild: Anna Marconi

Här ger vi en översikt av underhållet under sommar och vinter. På andra sidor kan du läsa mer om varje åtgärd.

 

Sommarunderhåll av vägen

Slitlagret

Slitlagret har en riktig kornstorleksfördelning och vägen är dammbunden. Löst grus förekommer i mycket liten omfattning. Vägbanan är jämn och fast och har en riktig bombering och skevning så att vatten lätt kan rinna av, samt är jämn och fast. Inga vallar förekommer som hindrar vägbanan från att avvattnas.

Överbyggnaden

Bärlagrets och förstärkningslagrets sammansättning uppfyller kraven på både bärighet och dränering. Detta uppnås genom en riktig kornstorleksfördelning och genom att lagren lagts ut och behandlats så att ett homogent lager erhållits.

Vägdiket

Vägens dränering är viktig. Diket har tillräckligt djup, bredd och lutning. Diket är rensat på grus, sand och jord som spolats loss från vägslänten och dikesbottnen. Växtlighet som hindrar avvattningen har tagits bort.

Trummorna

Trummorna ligger på rätt djup och har korrekt lutning. Detta säkerställer ett bra vattenflöde och minskar risken att de isar igen. Rätt djup och lutning gör också att vattenlevande djur inte hindras i sin vandring.
Trummor på rätt djup klarar tunga belastningar. Trummornas funktion är säkerställd genom att de och sedimenteringsgropen vid inloppet har rensats.

Vägområdet

För att säkerställa framkomlighet och rationell drift har skymmande och hindrande vegetation både i höjd- och sidled tagits bort längs med vägen.

Vinterunderhåll av vägen

Markeringskäppar

Vägkanterna är väl utmärkt med reflexförsedda markeringskäppar. Detta görs för att den ska kunna plogas säkert. Käpparna sätts tätare där vägen svänger. Vägräckets ändar och vägtrummor är särskilt utmärkta.

Snöskärm

För att förhindra snödrev kan du sätta upp snöskärmar i öppen terräng. Skärmens förmåga är som bäst då den står vinkelrätt mot vindriktningen.

Snöröjd väg

Vägar som ska hållas öppna under vintersäsongen plogas efter varje kraftigt snöfall. För att möjliggöra virkestransporter är även mötesplatser, vändplaner och avställningsplatser för personalbodar plogade. Snövallarna har tagits ner med sidoplog för att förbättra sikten och underlätta nästa plogning.

Isriven vägbana

Isig och ojämn vägbana har hyvlats med väghyvel utrustad med särskilt tandat rivstål.

Sandad vägbana

Om vägen ska trafikeras har den sandats efter snöröjningen. Särskild vikt har lagts vid branta backar och tvära kurvor. Sanden har blandats upp med salt för att bli mer hanterbar och fästa bättre på den isiga vägbanan. För skogstransporter är det praktiskt att använda 0-18 mm slitlagergrus för bästa friktion.

Trummor

Igenfrusna trummor har tinats för att vatten ska kunna passera. Detta för att väg och trafikanter inte ska komma till skada.

Snödikning

Under vårvintern har diket snödikats. Detta görs för att smältvatten från vallarna inte ska rinna ut på vägen. Vägen torkar då upp snabbare.

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)