Trädslagsvisa råd vid val av skogsodlingsmaterial

Här får du råd uppdelade på de olika lövträdslagen som kan vara till stöd när du ska välja skogsodlingsmaterial av löv.
Ekollon från svenskt frötäktsbestånd
Bild: Mats Hannerz

Verktyget Plantval ger hjälp vid val av skogsodlingsmaterial för vårtbjörk, gran, tall och contortatall. För de övriga lövträdslagen gäller mer generella råd. Välj i första hand förädlat material rekommenderat för området, i andra hand material från utvalda frötäktsbestånd.

Skogsodlingsmaterial som saluförs måste komma från godkända frökällor. Dessa finns listade i Rikslängden.

Vårtbjörk (Betula pendula)

I södra Sverige rekommenderar vi i första hand förädlat material från växthusfröplantagerna i Ekebo, vilka bedöms kunna ge en ökad värdeproduktion med ca 15-20 % jämfört med oförädlade plantor. Ekeboplantagen är resultatet av ett stegvis urval av testade björkkloner. Den första etablerades 1992 och idag är det Ekebo 5 som är tillgänglig i plantskolorna. Förutom Ekebo 5 finns två frilandsfröplantager, Lilla Istad på Öland och Asarum i Blekinge. Frön från dessa används i andra hand.

Norr om 60:e breddgraden, rekommenderas plantor med finskt ursprung. Eventuellt kan det finnas tillgängligt frö från de äldre växthusplantagerna i Sävar.

Glasbjörk (Betula pubescens)

För glasbjörk saknas svenskt förädlat frö, varför man är hänvisad till frö från frötäktsbestånd som godkänts av Skogsstyrelsen (Rikslängd för godkänt skogsodlingsmaterial). För norra Sverige rekommenderar vi också finskt frö. Ett bra alternativ i södra Svealand är sannolikt finskt plantagefrö.

Förflyttning av björk

När du använder frö från frötäktsbestånd ska dessa vara belägna inom två breddgraders avstånd från odlingslokalen.

Klibbal (Alnus glutinosa) och gråal (Alnus incana)

Kunskap om hur alen reagerar på nord- sydförflyttningar saknas. Därför bör man undvika alltför stora förflyttningsavstånd.

Klibbal i Götaland

Vi rekommenderar i första hand material från fröplantagerna i Ignaberga, Kolleberga och Trolleholm. Det finns också ett stort antal godkända frötäktsbestånd.

Klibbal i Svealand och gråal

Vi rekommenderar material från av Skogsstyrelsen godkända frötäktsbestånd nära odlingsplatsen. Se Rikslängd för godkänt skogsodlingsmaterial.

Asp (Populus tremula) och hybridasp (Populus tremula X tremuloides)

Vid skogsodling med asp rekommenderar vi hybridasp. Hybridaspen har ungefär dubbelt så hög virkesproduktion som den vanliga aspen. De 15-20 bästa klonerna (av totalt 280 testade) kan ge en produktion på 25 m3sk/ha och år under 20-25 års omloppstid på bra marker i södra Sverige. Plantor finns att köpa genom vissa plantskolor.

Alm (Ulmus glabra)

Det finns visserligen fyra frötäktsbestånd med alm i Rikslängden. Men det finns inga provenienser som är resistenta mot almsjuka. Eftersom almsjukan kan slå ut ganska unga almar är det tveksamt att skogsodla med alm för närvarande.

Ask (Fraxinus excelsior)

En ung fröplantage finns, men än så länge är bästa provenienser närliggande frötäktsbestånd i Götaland respektive Svealand. Import av utländska provenienser från Polen och Tyskland har förekommit.

Så länge som askskottsjukan härjar bör man dock avvakta med plantering av ask.

Avenbok (Carpinus betulus)

Fyra frötäktsbestånd i södra Götaland är de provenienser som finns tillgängliga.

Bok (Fagus sylvatica)

Fröplantager finns men är i dåligt skick. Ollonen kan lagras lika länge som vanliga frön. Goda ollonår finns det ett stort antal frötäktsbestånd från södra delen av Götaland att välja mellan. Bokprovenienser från Sihlwald och Adlisberg i Schweiz har presterat bra i Danmark. Vid ollonbrist kan import av utländska provenienser förekomma.

Ek (Quercus robur) och bergek (Q. petraea)

Ekollon kan endast lagras under kort tid, vilket gör att tillgången är beroende av ollonår och import från utlandet. Tillgången på ollon och plantor från fröplantager varierar därför starkt mellan olika år.

Förädling pågår för båda ekarterna för att på sikt öka tillgången på förädlad ek. Idag finns två fröplantager för ek registrerade i Rikslängden (Ramsåsa och Gälltofta). Det finns ett stort antal frötäktsbestånd av ek i Götaland men även en del i Svealand. För bergek finns åtta frötäktsbestånd i Götaland. I första hand ska ollon från dessa lokaler användas.

Fågelbär (Prunus avium)

En fröplantage som ger årlig skörd finns redan. Dessutom finns två frötäktsbestånd. Testade och godkända kloner finns i Rikslängden.

Lind (Tilia cordata)

Två fröplantager finns tillsammans med ett ganska stort antal frötäktsbestånd i Götaland och Svealand. Tyvärr kräver linden mycket värme för frömognad varför svenskt frö ganska sällan finns tillgängligt. Import av lindplantor förekommer därför från söder.

Lundalm (Ulmus minor)

Av detta ganska sällsynta trädslag finns två frötäktsbestånd på Gotland.

Lönn (Acer platanoides)

En ung fröplantage finns, samt tre frötäktsbestånd i Götaland och ett i Svealand.

Rödek (Quercus rubra)

Rödeken är ursprunglig i Nordamerika men odlas på många ställen i Europa. I Rikslängden finns fyra godkända frötäktsbestånd.

Sykomorlönn (Acer pseudoplatanus)

Sykomorlönnen (även kallad tysklönn) är naturaliserad i södra Sverige men kommer ursprungligen från kontinenten. I Rikslängden finns fyra godkända frötäktsbestånd.

Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)