Välja skogsodlingsmaterial av löv

Det finns ganska stora frihetsgrader att välja skogsodlingsmaterial av lövträd, men det är viktigt att välja plantor som är anpassade till klimatet. Köp i första hand förädlade plantor.
"Ekebo 4", förädlad björk med utmärkt tillväxt.
Bild: Mats Hannerz

Proveniensval behandlas i föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen § 7: "För skogsodling får endast användas skogodlingsmaterial som kan ge skogsbestånd som har goda förutsättningar att utvecklas väl och som kan utnyttja marken för tillfredsställande virkesproduktion."

Dessutom finns regler för förflyttning av vissa trädslag, nämligen för bok, vårtbjörk, bergek och ek, som "av Europeisk härkomst får användas för skogsodling endast om skogsodlingsmaterialets härkomst antingen är nordligare än latitud 51°N eller ostligare än longitud 20°O".

Ska du föryngra på egen mark, får du använda frö från egna bestånd. Ska du däremot sälja eller köpa frö, ollon eller plantor, måste materialet komma från bestånd eller fröplantager som Skogsstyrelsen godkänt (läs mer om produktion och handel med skogsodlingsmaterial). En förteckning över dessa fröplantager och bestånd finns i den så kallade Rikslängden.

Några andra föreskrifter finns ej. Mycket är tillåtet, men inte därför lämpligt, när du väljer proveniens.

Ekstam med spricka. Foto Martin Werner.

Det är viktigt att välja en proveniens som passar ortens klimat. Bilden visar en ekstam med stamspricka. Det är en holländsk ekproveniens som är planterad vid sjön Roxen i Östergötland. Sprickan beror sannolikt på dålig klimatanpassning. Foto: Martin Werner

Så här bör du resonera kring sortval

Att välja frö eller plantor är att binda sig för både möjligheter och begränsningar för åtminstone en omloppstid framöver. Det finns därför all anledning att göra ett aktivt val av skogsodlingsmaterialets proveniens, det vill säga av materialets ärftliga egenskaper.

Allra viktigast är, att det material du väljer är anpassat till klimat och ståndort. Att välja material som förflyttats långt är ett risktagande. Använd därför så lokalt material som möjligt. För tyvärr är kunskaperna om proveniensförflyttning för de ädla lövträden begränsade, om man jämför med vad vi vet om barrträden. Men det har gjorts vissa smärre förädlingsinsatser även på de ädla lövträden. Finns förädlat material bör du utnyttja det i första hand. När du väljer skogsodlingsmaterial bör du gå till väga på följande sätt:

Ska du plantera eller så?

  • Välj i första hand förädlat material från fröplantager, om sådant finns, som är rekommenderat för användning inom det aktuella området.
  • Välj i andra hand skogsodlingsmaterial från det frötäktsbestånd som ligger närmst den aktuella föryngringsplatsen.
  • Finns inte sådant material väljer du material från ett frötäktsbestånd som ligger inom ett område med liknande klimat som på föryngringsytan.

Ska du självföryngra?

  • Saneringshugg beståndet före föryngring. Avlägsna alla träd av dålig kvalitet så att det bara blir bra träd som producerar frö.

Observera

Ska du köpa plantor, frö eller ollon och vill påverka proveniensvalet, måste du göra en beställning hos din plantskola flera år i förväg. Skogsodlingsmaterial av ädla lövträd är små olönsamma sortiment, som tyvärr ofta tillgodoses genom import.

Läs mer om varje trädslag

Här hittar du en trädslagsvis genomgång av rekommenderade frökällor.

Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)