Åkermarksplantering och gräsbekämpning

Åkermarksplantering ställer särskilda krav på ogräsbekämpning.
Inspekterar poppelplanteringen på åkern
Bild: Mats Hannerz

De flesta lövträdsarterna växer bäst på bördiga marker. Därför passar jordbruksmarker oftast mycket bra för beskogning, särskilt av ädla lövträd och snabbväxande energiträdslag som poppel och hybridasp. Vegetationstryck kan också vara ett problem på bördiga skogsmarker.

Problemet med ogräs måste hanteras

På bördiga marker frodas ogräs som måste bekämpas för att plantorna ska klara sig. Ogräset konkurrerar också med plantorna om vatten och näring. I regel dödas inte plantorna av ogräset, men tillväxten kan minska kraftigt.

På jordbruksmark tillåts en del kemiska preparat, men på skogsmark är det manuellt arbete som gäller. Det finns olika metoder för gräsrensning, varje med för- respektive nackdelar:

  • Nedtrampning (främst för mindre ytor med till exempel örter eller ormbunkar).
  • Handhållna skärverktyg, t.ex. skära eller lie. Det ger god kontroll, men är ofta ett tungt arbete.
  • Röjsåg med markberedningsaggregat. Det går snabbt och ger bra resultat som också håller över tid.
  • Kemiska preparat, främst för  nyanläggning på jordbruksmark. Kan kräva tillstånd från länsstyrelsen eller kommunen.
  • Motordriven trimmer. Snabbt, men oprecist. Mycket lätt att skada plantor.
  • Marktäckning, t.ex. med plast eller behandlade pappersplattor, kan också hålla ogräset borta.

På bördiga marker kan det krävas två eller tre gräsrensningar per säsong. Med fördel sker en tidigt (innan midsommar). Sista rensningen görs i augusti för att undvika övertäckning av visset gräs eller ormbunkar vid snö. Gräsrensning i ädellövskog räknas som en del av föryngringsarbetet och är därför berättigad till ekonomiskt stöd från Skogsstyrelsen.

Plantera tidigt på våren

Gräset på åkern konkurrerar om vatten med plantan. Säkrast är att plantera tidigt på våren när tjälen har släppt. Då finns det fukt i marken och plantorna har en bra rottillväxt.

Sorken trivs i ogräset

I ogräset trivs också sork. Sorkarna kan gnaga på bark och rötter, särskilt under vinterhalvåret om de saknar annan föda. Det finns många exempel där föryngringar har ödelagts av sorkar.

Det är svårt att skydda plantorna mot sork. Det finns registrerade bekämpningsmedel (Bio-Stop mot sork). Utkikspunkter för rovfåglar kan ibland hålla sorkbeståndet i schack, även om det inte är visat att de har någon faktisk effekt på sorkmängden.

Hägna mot viltet

Späda lövplantor är begärlig viltföda. Det är nödvändigt att hägna runt åkermarksföryngringen. Läs mer om åtgärder mot viltskador.

Senast korrigerad: 2019-06-11
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Bo Servenius · 2016-11-28
Det finns ju mekaniska sorkskydd.