Avverkningsanmälan

Alla slutavverkningar som är ett halvt hektar eller större måste anmälas till Skogsstyrelsen.

Minst 0,5 hektar? - anmäl inom 6 veckor

Anmälan måste vara inne senast 6 veckor före avverkningen.

Anmälan görs för att myndigheterna ska kunna ge råd om till exempel naturhänsyn eller hur ny skog ska kan anläggas.

Blankett och mer information kan hämtas på Skogsstyrelens hemsida. Det går också att anmäla avverkningen elektroniskt via internet på Mina sidor på skogsstyrelsen.se. Där finns kartunderlag, flygfoton och kända hänsynsobjekt.

Vid anmälan anger du vilken areal du skall avverka och vilka åtgärder du planerar för att få upp ny skog. En karta där det anmälda området är inritat ska också bifogas. I anmälan ska också anges vilken hänsyn som planeras till natur- och kulturmiljön.

Anmälan ska också göras vid

  • avverkning om minst 0,5 hektar för annat ändamål än virkesproduktion
  • uttag av skogsbränsle efter anmälningspliktig avverkning
  • användning av främmande trädslag om minst 0,5 hektar
  • skyddsdikning
  • användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial om minst 0,5 hektar (t.ex. sticklingar)
  • åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön (Skogsstyrelsen har bedömt att t.ex. byggande av skogsbilvägar och vissa traktorvägar, stubbskörd, askåterföring, skogsgödsling, dikesrensning och åtgärder i nyckelbiotoper är samrådspliktiga).

För vissa åtgärder krävs i stället tillstånd

  • vid avverkning inom fjällnära skog (tillstånd genom Skogsstyrelsen)
  • vid avverkning i ädellövskog (tillstånd genom Skogsstyrelsen)
  • vid skogsdikning som innebär markavvattning (tillstånd på blankett genom Länsstyrelsen eller Ansök om markavvattning digitalt via Skogsstyrelsens Mina sidor)
  • vid åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område (tillstånd genom Länsstyrelsen)

Offentlig handling

En avverkningsanmälan är en offentlig (allmän) handling och kan lämnas ut från Skogsstyrelsen på begäran. Avverkningsanmälningar visas också offentligt men utan ägar- och fastighetsuppgifter i Skogsstyrelsens öppna karttjänster. För mer professionella användare finns också Skogsdataportalen. I karttjänsterna kan man också hitta utförda avverkningar.

Senast korrigerad: 2017-04-19
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)