Avverkningsanmälan

Alla slutavverkningar som är ett halvt hektar eller större måste anmälas till Skogsstyrelsen.
Bild: Mats Hannerz

Ska du avverka 0,5 hektar eller mer?

Alla slutavverkningar på 0,5 hektar eller mer måste anmälas till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan avverkningen. Anmälan görs för att myndigheten ska kunna ge råd om till exempel naturhänsyn eller hur ny skog ska kan anläggas.

Så gör du din avverkningsanmälan

Du kan skicka in din anmälan eller ansökan till Skogsstyrelsen på tre olika sätt:

 • Som en ifylld pappersblankett, antingen via brev eller e-post
 • Via ett elektroniskt formulär i Mina sidor på Skogsstyrelsens webbplats.
 • Större skogsföretag och inköpsorganisationer med egna geografiska informationssystem kan skicka in anmälan eller ansökan elektroniskt via Skogsärenden för företag. 

I anmälan anger du vilken areal du ska avverka och vilka åtgärder du planerar för att få upp ny skog. I anmälan ska också anges vilken hänsyn som planeras till natur- och kulturmiljön. Ligger området inom rennäringens åretruntmarker ska du dessutom redovisa hänsyn till rennäringen. 

Anmälan ska också göras vid

 • avverkning om minst 0,5 hektar för annat ändamål än virkesproduktion
 • avverkning för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden eller för att möjliggöra försöksverksamhet
 • uttag av skogsbränsle efter anmälningspliktig avverkning
 • skyddsdikning
 • användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial om minst 0,5 hektar (till exempel sticklingar)
 • användning av främmande trädarter
 • åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön (Skogsstyrelsen har bedömt att t.ex. byggande av skogsbilvägar och vissa traktorvägar, stubbskörd, askåterföring, skogsgödsling, dikesrensning och åtgärder i nyckelbiotoper är samrådspliktiga).

För vissa åtgärder krävs i stället tillstånd

 • vid avverkning inom fjällnära skog (tillstånd genom Skogsstyrelsen)
 • vid avverkning i ädellövskog (tillstånd genom Skogsstyrelsen)
 • vid skogsdikning som innebär markavvattning (tillstånd på blankett genom Länsstyrelsen eller Ansök om markavvattning digitalt via Skogsstyrelsens Mina sidor)
 • vid åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område (tillstånd genom Länsstyrelsen)

Offentlig handling

En avverkningsanmälan är en offentlig (allmän) handling och kan lämnas ut från Skogsstyrelsen på begäran. Avverkningsanmälningar visas också offentligt men utan ägar- och fastighetsuppgifter i Skogsstyrelsens öppna karttjänster. För mer professionella användare finns också Skogsdataportalen. I karttjänsterna kan man också hitta utförda avverkningar.

Senast korrigerad: 2023-05-29
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)