Uppföljning av gallringen

Det är viktigt att följa upp gallringsarbetet. Gallringslaget bör följa upp sitt arbete dagligen. Som uppdragsgivare bör du göra stickprov i en del av de gallrade bestånden.
Relaskopet ger en snabbt svar på grundytan i beståndet.
Bild: Mats Hannerz

Uppföljningen är en kontroll av att målen har uppfyllts. Stämmer stickvägsavstånd, grundyta, antal stammar och skadenivån med uppdraget?

Lägg ut provytor och mät själv

Uppföljningen görs bäst genom att titta på ett antal provytor i beståndet. Antalet provytor beror av beståndets storlek. Ytorna ska vara jämt fördelade över beståndet. Runda provytor används främst före och under en gallring. Vid gallringsuppföljning är det ofta bättre att arbeta med rektangulära provytor.

Använd verktyget Antal stammar efter gallring.

Provyta i gallring 11. Lägg ut provytor

... som rektanglar mellan två parallella stickvägar. Provytornas kortsidor ska vara 10 meter. Exempel:
Stickvägsavstånd 25 meter (idag är dock 22 meter vanligare).

 

Provyta i gallring 22. Mät stickvägsavståndet

... genom att gå vinkelrätt in i beståndet från en stickväg och mäta avståndet till nästa. Mät från stickvägsmitt till stickvägsmitt.

 

 

Provyta i gallring 33. Mät stickvägsbredden

Stega upp en 10 meter lång sträcka på stickvägen. Börja på ena vägsidan och leta reda på det träd som står närmast vägen. Mät avståndet från trädet till vägens mitt. Gör sedan likadant på den andra sidan av vägen och lägg ihop de två uppmätta avstånden. Då får du stickvägsbredden.

Provyta i gallring 44. Beräkna stickvägsarealen

...genom att ta den uppmätta stickvägsbredden gånger vägsträckans längd (10 meter). Stickvägsarealens andel av provytan får du genom att dela med provytans areal.

Exempel:
Stickvägsbredden har mätts till 3,7 m.

 

Provyta i gallring 55. Räkna antal stammar

... efter gallring i provytan. Notera samtidigt skadade träd. Antalet stammar per hektar över hela beståndet räknar du fram så här:

  • Multiplicera antalet inräknade träd med hur många provytor som ryms på 1 hektar (det vill säga 10 000 m² delat med provytans storlek). Du har nu antalet träd per hektar, inklusive stickvägarna.
  • För att få veta hur tätt stammarna står mellan stickvägarna dividerar du antalet träd per hektar med den %-andel som inte tas upp av stickvägarna.

Exempel:

  • Antalet stammar i provytan = 30 stycken.
  • Antalet provytor som ryms på en hektar = 10 000 m²/250 m² = 40 stycken.
  • Antalet stammar per hektar räknat över hela beståndet (både stickväg och mellan stickväg) = 30 x 40 = 1 200 stycken.
  • Procentandel som inte är stickvägar = 100 - 14, 8 = 85,2%.
  • Antal stammar per hektar mellan stickvägarna = 1 200 / 0,852 = 1 408 stycken (obs att det ju inte gäller hela beståndet, bara den andel som inte tas upp av stickvägar).

Mät grundytan

Provyta i gallring grundytaBeståndets grundyta mäts med hjälp av ett relaskop. Mät två halva och en hel relaskopsyta på provytan. De halva ytorna mäts från respektive stickvägskant och inåt. Lägg ihop de tre grundytorna och dela med två. Detta ger grundytan, exklusive stickväg. 

Grundytan inklusive stickväg kan sedan räknas ut genom:

grundyta inklusive stickväg =
grundyta utan stickväg x (stickvägsavstånd-stickvägsbredd)/stickvägsavstånd

Kontrollera skador på kvarvarande träd

Körskada på granstam, foto Mats Hannerz

Om stamskadan är större än en tändsticksask ska den räknas. Foto Mats Hannerz.

Ett träd räknas som skadat om den sammanlagda ytan blottlagd ved är större än en tändsticksask (15 cm²). Skador på rötterna räknas om rotens diameter är större än 2 cm och om skadan inte sitter längre ut från stammen än 7 dm. Tänk på att skador på stammar och rötter kan döljas under markytan.

Så här räknar du ut skadefrekvensen:

2 skadade stammar av totalt 30 stammar. Skadefrekvensen är då 2/30 = 6,7%.

Senast korrigerad: 2017-05-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)