Ungskog med lövuppslag

Tre olika skogsägare med olika mål ger förslag på åtgärder. Här är exemplet med en ungskog med kraftigt lövuppslag.
Bild: Mats Hannerz

Exemplen är hämtade från Skogsstyrelsens broschyr Varierat skogsbruk från 2018.

Beståndet

Kartutsnitt_ungskog_lövuppslag_Bo_Persson_1200x600px.jpg

Karta: Bo Persson.

En cirka 7-årig ungskog på 5 hektar. Planterad gran efter slutavverkning och harvning. Ett rikligt uppslag av självföryngrad björk, främst vårtbjörk (mellan 8000-10000 stammar per hektar). Marken är frisk till fuktig med vegetationstypen smalbladig grästyp och delvis med sumpmossor. Området är relativt flackt och det kan vara vissa frostproblem, vilket resulterat i att granföryngringen bitvis är ojämn.

Skogsägare 1 - satsar på produktion

Lövröjer med en målbild att på sikt skapa ett rent granbestånd. En viss björkinblandning sparas till en eventuell andra röjning samt till förstagallringen.

Ungskog_lövröjning_Bo_Persson_1200x675px.jpg

Illustration: Bo Persson.

 

 

PLUS: Gynnar granens produktion och enkel beprövad skötsel.

MINUS: Röjningen måste troligen göras om på grund av stubbskott eller så görs den i två steg. Ett grandominerat bestånd kan vara mer känslig för skador än blandskog.

Skogsägare 2 - viktigt med miljö och upplevelsevärden

Satsar på björkskärm över gran. Röjer björken till ett stamantal på 3000-4000 stammar per hektar (1,5-2 meter mellan björkarna) för att skapa en lågskärm som sedan glesas ut i etapper. Ingen åtgärd i granen. Målet är att skapa ett tvåskiktat bestånd som så småningom övergår i ett enskiktat blandbestånd när granen hinner i kapp björken.

Ungskog_björkskärm_Bo_Persson_1200x675px.jpg

Illustration: Bo Persson.

PLUS: Högre upplevelsevärden med björkskärm. Ger högre produktion än ett enskiktat bestånd. Goda möjligheter att styra trädslagsblandningen i kommande åtgärder.

MINUS: Utglesning av björkskärm är skötselintensivt och innebär gallringar med svag ekonomi.

Skogsägare 3 - vill hålla uppe fastighetens värde

Röjer för blandskog, framför allt av löv. Målet är ett blandbestånd med gran som huvudträdslag och björkinblandning i grupper.

Ungskog_blandskogsröjning_Bo_Persson_1200x675px.jpg

Illustration: Bo Persson.

PLUS: Gran som huvudträdslag men ändå ett tydligt inslag av björk ger en kompromiss mellan produktion och minskad sårbarhet.

MINUS: Röjning behöver göras i två steg eller förskjutas framåt i tiden för att klara det med en röjning. I senare fallet blir det en produktionsförlust och en relativt dyr röjning.

 

 

Senast korrigerad: 2019-02-18
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)