Äldre barrblandskog

Tre olika skogsägare med olika mål ger förslag på åtgärder. Här är exemplet med ett 95-årigt barrblandbestånd.
Bild: Mats Hannerz

Exemplen är hämtade från Skogsstyrelsens broschyr Varierat skogsbruk från 2018.

Beståndet

Kartutsnitt_äldre_barrblandskog_Bo_Persson_1200x675px.jpg

Illustration: Bo Persson.

En 95-årig barrblandskog på cirka 8 hektar. Frisk medelproduktiv mark av vegetationstyp blåbärstyp. Beståndet har en viss skiktning med en del mindre och klenare granar.

Skogsägare 1 - satsar på produktion

Väljer att satsa på gödsling. Huvuddelen av beståndet, cirka 7 hektar gödslas. Kantzon mot dike med mera undantas. Gödslingsgivan motsvarar 150 kilo kväve per hektar. Spridning med traktorburen spridare. Beståndet planeras att föryngringsavverkas efter drygt 10 år.

Äldre_barrblandskog_skogsmarksgödsling_Bo_Persson_1200x500px.jpg

Illustration: Bo Persson.

PLUS: Gödsling är en lönsam åtgärd.

MINUS: Åtgärden kräver planering samt att man ligger ute med pengar fram till avverkningen.

Skogsägare 2 - viktigt med miljö och upplevelsevärden

Ställer om beståndet till hyggesfria metoder. De kan agera utifrån två alternativ:

Alternativ 1: Hyggesfritt - blädning/plockhuggning

Plockhuggning med huvudsakligt uttag av stora granar. Syftet är att undvika ett öppet hygge och på sikt ställa om till hyggesfritt med blädningsbruk.

Äldre_barrblandskog_hyggesfritt_Bo_Persson_1200x675px.jpg

Illustration: Bo Persson.

PLUS: Upplevelsevärden och helt intakt skogskänsla. Behöver inte göra skogsvårdsåtgärder.

MINUS: På längre sikt ger det hyggesfria alternativet lägre produktion och antagligen även sämre ekonomi. Det finns en ökad risk för skador under omställningsfasen. Troligen blir det huvudsakligen föryngring av gran. Om man inte vill att det ska bli en ren granskog krävs det att man gör speciella åtgärder för att gynna andra trädslag, till exempel tall.

Alternativ 2: Hyggesfritt - överhållen tallskärm

Försiktig utglesning där man gallrar för att skapa stabilitet i beståndet. I ett senare ingrepp, om cirka 10 år, är avsikten att ställa kvar en tallskärm med 200 tallar per hektar. Tallskärmen avvecklas sedan successivt när föryngringen vuxit upp och blivit ungskog.

Äldre_barrblandskog_tallskärm_Bo_Persson_1200x675px.jpg

Illustration: Bo Persson.

PLUS: Upplevelsevärden med viss bibehållen skogskänsla, samt en metod att få föryngring av tall utan att göra hygge.

MINUS: På längre sikt ger det hyggesfria alternativet lägre produktion och antagligen sämre ekonomi. Det är risk för skador vid gallring i äldre skog. I skärmen är risken för stormskador stor. Skogskänslan blir inte lika intakt som i första alternativet. Det kommer så småningom att bli en ungskog som växer upp under skärmen.

Skogsägare 3 - vill hålla uppe fastighetens värde

Den här skogsägaren väljer att inte göra något nu, men planerar att slutavverka beståndet om cirka 10 år.

PLUS: Slipper göra åtgärd nu och sparar tid och på kort sikt även pengar.

MINUS: Missar den extra produktion och de inkomster som en gödsling skulle ha gett.

 

 

Senast korrigerad: 2023-05-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)