Åkermarksgran

Tre olika skogsägare med olika mål ger förslag på åtgärder. Här är exemplet med ett granbestånd på åkermark.
Bild: Mats Hannerz

Exemplen är hämtade från Skogsstyrelsens broschyr Varierat skogsbruk från 2018.

Beståndet

Kartutsnitt_åkermarksgran_Bo_Persson_1200x600px.jpg

Karta: Bo Persson.

Beståndet är en 55-årig granskog på 2 hektar som ursprungligen planterades på åkermark. Gallring har utförts ett par gånger, men trots dessa åtgärder är en relativt stor del av marken utan fältskikt. Marken består delvis av gräs med inslag av örter. Beståndet är i vissa delar drabbat av röta och mindre stormskador. Det ligger nära bebyggelse.

Skogsägare 1 - satsar på produktion

Anlägger ett hybridaspbestånd. Efter avverkning, GROT-uttag och rensning av befintliga diken görs en inversmarkberedning eller högläggning med grävmaskin med målet att skapa 1600 planteringspunkter per hektar. Här planteras lika många hybridaspplantor. Beståndet stängslas med ett 2 meter högt viltstängsel, finmaskigt nertill och ett tydligt, vitt band ovanför nätet

Åkermarksgran_hybridasp_Bo_Persson_1200x675px.jpg

Illustration: Bo Persson.

PLUS: Hög produktion med snabba resultat och tidig skogskänsla, kort omloppstid och billig föryngring vid nästa generation.

MINUS: Mycket hög anläggningskostnad och skötselintensivt.

Skogsägare 2 - viktigt med miljö och upplevelsevärden

Planterar en björkskog. Avverkar med uttag av GROT. Inversmarkberedning eller högläggning med grävmaskin med målet att skapa 2000 planteringspunkter per hektar. Plantering av stora, viltbehandlade och förädlade vårtbjörksplantor. Viltbehandling även andra vegetationsperioden.

Åkermarksgran_björkplantering_Bo_Persson_1200x675px.jpg

Illustration: Bo Persson.

PLUS: Landskapsbild i anslutning till husen, ökad riskspridning med mer löv på fastigheten.

MINUS: Risk för viltbetning och vid behov av upprepad viltbehandling blir det dyrt.

Skogsägare 3 - vill hålla uppe fastighetens värde

Avverkar och glesplanterar 1600 granar per hektar, vilket kompletteras med självföryngring av björk från intilliggande bestånd. Tar ut GROT och markbereder med harv.

Åkermarksgran_glesplantering_Bo_Persson_1200x675px.jpg

Illustration: Bo Persson.

PLUS: Granplanteringen säkrar relativt bra produktion trots viltbetestryck. Vid god björkföryngring kan man få ett blandbestånd med minskad skaderisk (storm, granbarkborre, rotröta) jämfört med ett rent granbestånd.

MINUS: Lägre produktion jämfört med en tätare granplantering och risk för ett luckigt bestånd samt risk för röta från det gamla beståndet.

 

 

Senast korrigerad: 2019-02-18
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)