Äldre blandbestånd

Tre olika skogsägare med olika mål ger förslag på åtgärder. Här är exemplet med ett äldre blandbestånd.
Bild: Mats Hannerz

Exemplen är hämtade från Skogsstyrelsens broschyr Varierat skogsbruk från 2018.

Beståndet

Kartutsnitt_äldre_blandbestånd_Bo_Persson_1200x525px.jpg

Karta: Bo Persson.

Det fyra hektar stora beståndet är ett drygt 100-årigt, avverkningsmoget barrblandbestånd med visst lövinslag på medelbonitet och frisk blåbärsristyp.

Skogsägare 1 - satsar på produktion

Satsar på lärkplantering. Beståndet avverkas med uttag av GROT. Inversmarkberedning eller högläggning med grävmaskin hösten efter avverkning. Plantering av hybridlärk med 2000 plantor per hektar.

Äldre_blandbestånd_lärkplantering_Bo_Persson_1200x675px.jpg

Illustration: Bo Persson.

PLUS: Hög tillväxt och en riskspridning genom större trädslagsvariation på fastigheten.

MINUS: Dyra plantor och viss risk för viltbete. Avsättningen för lärkvirke kan vara osäker.

Skogsägare 2 - viktigt med miljö och upplevelsevärden

Skapar självföryngring med vårtbjörk. Beståndet avverkas och omkring 30 vårtbjörkar per hektar sparas som fröträd. Uttag av GROT. Markberedning genom harvning för att få maximal naturlig föryngring av vårtbjörk.

Äldre_blandbestånd_vårtbjörk_1200x675px.jpg

Illustration: Bo Persson.

PLUS: Riskspridning med högre lövandel på fastigheten och billig föryngring. Välskötta björkbestånd med kort omloppstid innebär en klimatanpassning och kan ge högre upplevelsevärden på kort tid.

MINUS: Lägre produktion än barrträd. Risk för viltbete samt osäker avsättning för virket.

Skogsägare 3 - vill hålla uppe fastighetens värde

Avverkar och planterar blandskog med tall och gran, totalt 2500 plantor per hektar. Markbereder med harv och tar ut GROT.

Äldre_blandbestånd_barrblandskog_Bo_Persson_1200x675px.jpg

Illustration: Bo Persson.

PLUS: Blandbestånd är mer robusta och barrblandbestånd ger bra produktion på medelbonitet.

MINUS: Det finns risk att tallen missgynnas av viltbete.

 

 

Senast korrigerad: 2019-03-05
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)