Välj trädslag i lövskogen

Med barrträd väljer du mellan två-tre huvudträdslag. Om du satsar på löv har du mer än ett tiotal arter att välja mellan. Hur ska du välja rätt?
Ek i grupp skyddad av planterad björk
Bild: Mats Hannerz

Satsa på löv på de bördigaste markerna

Om ditt mål är lönsam virkesproduktion ska du satsa på de bästa markerna. Ståndortsindex får inte vara för lågt. Vi rekommenderar följande nedre gränser för ädellövskog: Ek24, Bok24, Ask28 (testa ståndortsindex). Om du bara har gran i det gamla beståndet bör ståndortsindex vara minst G28 (28 meter övre höjd vid brösthöjdsålder 100 år).

Utgå från befintligt bestånd

Om det redan finns ett bra ädellövbestånd och marken är lättföryngrad kan du satsa på självföryngring. Om du har tänkt plantera eller så är du mer fri att byta trädslag, men det gamla beståndet ger en bra fingervisning om vilka träd som fungerar bra på marken. Läs mer om självföryngring.

Trädslagen har olika ståndortskrav

Nästan alla träd växer bäst på näringsrik, lucker mark med god tillgång till rörligt vatten, åtminstone om de får växa ensamma utan konkurrens. Men trädslagen har ändå sina olika "ekologiska nischer" där de klarar sig bättre i jämförelse med andra trädslag.

Verktyget Var passar trädet visar var de olika trädslagen passar bäst på en skala från skuggtolerant till ej skuggtolerant, närings- och vattentillgång och markslag från lera till sand.

Bild från verktyget Var passar trädet.

Ett exempel från verktyget Var passar trädet visar två extremer av trädslag - boken som är skuggtolerant och eken som växer bäst när den får mycket ljus.

Och glöm inte att läsa om trädslagen i avsnittet Våra lövträdsarter.

Lagen styr

Du har alltid möjlighet att nyanlägga ädellövskog där det tidigare funnits andra trädslag. Du får däremot inte byta ut ädellövskog mot annan typ av skog. Det finns dock möjlighet att flytta ädellövskog från produktionsmässigt dålig mark till bättre ståndort, men då måste Skogsstyrelsen kontaktas för ett godkännande. Läs mer om lagar och regler (SVL §22-§28).

Senast korrigerad: 2019-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)