Planera lövskogsbruket

Lövträd finns i alla skogar, men de kan vara mer eller mindre utspridda. Ett första steg är att inventera var lövskogen finns. Finns det bestånd som kan utvecklas med ett aktivt lövskogsbruk?
Bild: Stefan Örtenblad/SKOGENbild

Satsa på utvecklingsbara bestånd eller anlägg ett nytt

Gör en grov bedömning av åtgärdsbehovet för allt löv på fastigheten. Det går snabbt och är billigt. Gör så här:

  • Inventera var lövet finns på din fastighet. Hur mycket är det? Verkar det ha förutsättningar att ge bra virke?
  • Använd våra verktyg för röjning och gallring för att bedöma vad som måste göras omedelbart och hur du sedan ska utveckla dina bestånd.
  • Du kanske också vill nyanlägga löv. Plantera igen en gammal inäga eller byta trädslag efter avverkningen av granen.

Andelen lövträd är ofta liten och består av många trädslag som ofta växer i mindre grupper eller utspridda i barrbestånd. Bestånd mindre än 0,4 hektar registreras sällan i en skogsbruksplan. Därför existerar lövträden ofta endast som den sista siffran i koden för trädslagsblandning i en skogsbruksplan (721 betyder t.ex. att det finns 70% tall, 20% gran och 10% löv).

Många trädslag och sortiment resulterar ofta i dyra åtgärder och små "olönsamma" kvantiteter. Undvik det genom att:

  • Planera åtgärder i flera bestånd samtidigt
  • Samverka med grannfastigheterna för att få ihop tillräckligt stora volymer av ett sortment. Har grannen möjlighet att avverka lövvirke vid ungefär samma tidpunkt? Samplanera och kontakta virkesköparen tillsammans.

Detta ökar dina förutsättningar att sälja alla sortiment till rätt pris. Glöm inte att planera hänsyn till natur- och kulturmiljöerna samt friluftslivet!

Planering i lövskogsbruket. Illustration Rose-Marie Rytter.

Illustration Rose-Marie Rytter.

Krav för god lövskogsekonomi

Bördig mark och utvecklingsbara stammar är grundförutsättningar för lövskogens ekonomi. Om marken och det unga beståndet har tillräckligt goda egenskaper så kan du genom intensiv skötsel erhålla en god ekonomi. De förutsättningarna har du om:

  • Gräs och örter dominerar fältfloran.
  • Marken är frisk till fuktig.
  • Det finns minst 3 000 stammar i en föryngring (ca 2 m).
  • Det finns minst 1 000 stammar av jämnt spridda och av godtagbar kvalitet i ungskogsfasen (3-7 m).

Om beståndet inte uppfyller kraven kan du antingen kompletteringsplantera eller utnyttja det som skärm och plantera gran under.

Senast korrigerad: 2016-11-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)