Skötselsystem för ekskog - föryngringsmodeller

Här illustrerar vi de olika grundmodellerna för anläggning av en ekskog. Profilbilderna föreställer ett tvärsnitt från beståndet med 20 meters bredd.
Översikt av de olika modellerna för anläggning av ekskog.
Bild: Rose-Marie Rytter

Mer praktiska råd om anläggning av ekskog finns i avsnittet Trädslagsvis föryngringsguide.

Plantering eller sådd i trädslagsrena bestånd

Här startar vi med en tät sådd eller plantering. Antalet plantor eller såddpunkter varierar i olika skötselråd mellan 700 och 13 000 plantor per hektar. Här väljer vi att plantera 5000 plantor per hektar. Det betyder i genomsnitt 1,4 meter mellan plantorna.

Vid sådd motsvarar det ungefär 40 kilo ekollon per hektar. 1 kilo ekollon ger cirka 120 plantor.

Planterad ek, jämn föryngring. Rose-Marie Rytter.

En jämn föryngring med 5000 plantor per hektar. Illustration Rose-Marie Rytter.

Plantering i grupper

Plantering i grupper är ett sätt att minska etableringskostnaden och samtidigt se till att ekplantorna får tillräcklig trängsel kvalitetsdaning. Grupper med 3-5 plantor per grupp planteras med 8 meter mellan grupperna. Det ger knappt 160 grupper per hektar, och totalt knappt 500 plantor per hektar.

En fördel med grupplantering är att varje grupp kan stängslas in mot viltbete. Här är "Ståålburen" ett bra alternativ.

Grupplantering kan naturligtvis också ersättas med gruppsådd av ekollon.

Mellan grupperna kan det växa planterade amträd eller spontana uppslag av andra träd. Dessa hjälper både till att gynna ekarnas kvalitet och kan ge gallringsintäkter på vägen mot slutavverkningen.

Grupplantering av ek. Illustration Rose-Marie Rytter.

Grupper av planterade ekar omges av andra trädslag som kan ge gallringsintäkter under ekens omloppstid. Grupperna glesas ut tills det återstår en utvald framtidsstam i varje grupp. Illustration Rose-Marie Rytter.

Radplantering

Ekplantering i rader används på många platser. Mellan raderna kan det odlas björk, gran eller lärk, som sedan gallras ut när ekarna har vuxit sig stora. Här har vi föreslagit rader med ek, där ekarna står med 1 meters förband. Avståndet till nästa ekrad är 8 meter. Mellan dessa finns två rader med björk som planteras i 2x2 meters förband.

Radplantering av ek. Illustration Rose-Marie Rytter.

Profil av radplantering med ek. Ekarna är här cirka 2 meter höga och björkarna, som står i två rader emellan, är cirka 5 meter. Björkarna bör avvecklas när de konkurrerar med ekarnas kronor. Illustration Rose-Marie Rytter.

Naturlig föryngring under högskärm

Här används den gamla ekskogen som frö- och skärmträd. Metoden förutsätter att de gamla ekarna har god kvalitet. I anslutning till ett ollonår avvecklas underbeståndet. Endast unga plantor upp till 5 år gamla lämnas. På vintern efter ollonåret ljushuggs beståndet. Då avverkas en tredjedel av träden, vilket kan innebära ett 20-tal träd.

Ollonens groning kan gynnas av markberedning, till exempel som en harvning med 2 meters mellanrum. Vid själva ljushuggningen får vi dock en omrörning av marken som kan ersätta markberedningen.

Efter 3 år avverkas huvuddelen av de äldre träden. Kvar lämnas bara några som frostskydd och för att ge kompletteringsollon. Dessa avverkas sedan efter 10-15 år.

Naturlig föryngring av ek under högskärm. Illustration Rose-Marie Rytter.

Beståndet ljushuggs i anslutning till ollonår. Ett nytt bestånd etableras under skärmträden, som sedan avvecklas. Illustration Rose-Marie Rytter.

Naturlig föryngring på igenväxningsmark

Det finns många naturligt uppkomna blandskogar där ek ingår. Det gäller inte minst på gamla betesmarker och åkrar som har övergivits. Här är det inte ovanligt att man kan hitta ekar av god kvalitet, även om de inte syns vid första anblicken när de är omgivna av andra trädslag.

Naturlig föryngring av ek på igenväxningsmark. Illustration Rose-Marie Rytter.

I naturligt uppkomna blandskogar finns ofta ekar som kan utvecklas till kvalitetsstammar. Illustration Rose-Marie Rytter.

Senast korrigerad: 2018-06-03
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)