Skötselsystem för ekskog - översikt

Lövskog kan anläggas och skötas på många sätt. Här illustrerar vi några exempel på grundmodeller för ekskogsskötsel. De bygger alla på praktiska erfarenheter och resultat från forskningen.
Slutmålet - ett bestånd med 50-70 grova ekar av god kvalitet.
Bild: Rose-Marie Rytter

Målet för samtliga föreslagna skötselsystem är grovt sågtimmer av hög kvalitet. I slutskedet vid 120-150 års ålder finns ett bestånd med 50-70 grova ekar per hektar. Vägen dit går i alla modeller via skötsel av de framtidsstammar som ses ut vid den första gallringen. Beståndet glesas sedan ut stegvis under omloppstiden. Den stora skillnaden mellan modellerna är hur beståndet anläggs.

De olika föryngringsmodellerna beskrivs närmare här. I avsnitten om röjning och gallring finns också mer information om skötsel av ek.

Föryngringen – flera olika modeller

Beståndsanläggningen kan utgå från plantering eller sådd, antingen i trädslagsrena bestånd eller i grupper eller rader med andra trädslag mellan raderna/grupperna. Den kan också bygga på naturlig föryngring. I en trädslagsren ekskog är naturlig föryngring under skärmträd en variant. Ett vanligt föryngringssätt är att utnyttja den naturliga föryngringen på igenväxningsmark, till exempel gammal betesmark. Ekarna kan antingen ha kommit dit genom insådd från äldre ekar eller med hjälp av nötskrika och andra djur. Läs mer om föryngringsmodellerna.

Skötselmodeller för ek, en översikt. Illustration Rose-Marie Rytter.

Olika skötselsystem för anläggning av ny ekskog. Skogen kan föryngras med plantering, sådd eller naturlig föryngring, och dessutom i trädslagsrena bestånd eller i blandning med andra arter. Illustration Rose-Marie Rytter.

30-40 år: Utsyning av framtidsstammar

När beståndet är 10-15 meter högt är det röjt och gallrat ner till ungefär 500 träd per hektar. Nu är det dags att utse ungefär 100 framtidsstammar som ska vårdas fram till det slutliga urvalet. Framtidsstammarna bör märkas med en orange ring.

Framtidsstammarna ska ha bra kvalitet och en grönkrona som är drygt 50 % av trädets höjd. Vid den här tidpunkten ska de inte stå tätare än att de kan ha en krondiameter på omkring 6 meter. Med 100 framtidsstammar blir förbandet i genomsnitt 10 meter.

Andra trädslag används som underbestånd för att bland annat hindra vattenskott. Trädslagen kan vara lövträd eller gran.

Nu är det ett bra tillfälle att stamkvista framtidsstammarna.

Skötselmodell ek, utsyning av framtidsstammar. Rose-Marie Rytter.

Utsyning av framtidsstammar görs när beståndet är 30-40 år gammalt och 10-15 meter högt. Illustration Rose-Marie Rytter.

40-120 år: Gallringsfas

Eken gallras med korta intervall. På goda marker kan den gallras vart femte år fram till ungefär 50-60 års ålder. Därefter kan den gallras vart tionde år, och i slutet av omloppstiden med ännu längre intervall. På svagare marker kan gallringarna göras något glesare.

Ekarna ska stå tillräckligt glest för stammarna ska kunna bli grova. En tumregel är att ekens krona bör vara ungefär 20 gånger diametern för att den ska ha en bra balans. Ett träd med 50 cm stamdiameter ska då ha en krondiameter på ungefär 10 meter.

Gallringsmallen visar hur hårt eken bör gallras beroende på hur bördig marken är.

Skötselmodeller ek, gallringsfas 50-60 år. Rose-Marie Rytter.

Ett 50-60 år gammalt ekbestånd med ungefär 200 ekar per hektar som står på 7-8 meters avstånd. Ekarna ska ha en grönkroneandel på 50 % av trädhöjden. Illustration Rose-Marie Rytter.

120-150 år: Slutavverkning

Omloppstiden för en skött ekskog kan variera från 120 år på en god mark till 150 år på en svagare. I slutbeståndet finns 50-70 ekar per hektar, det motsvarar ett avstånd på 12-14 meter.

Innan slutavverkningen måste förstås nästa generation planeras. Ska den bygga på naturlig föryngring under de gamla ekarna så kan det förberedas med markberedning.

Slutavverkning ek. Illustration Rose-Marie Rytter.

Här har beståndet börjar avvecklas. I detta fallet har ett nytt bestånd etablerats med självföryngring under de gamla överståndarna. Illustration Rose-Marie Rytter.

Senast korrigerad: 2018-06-03
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)