Var i landskapet?

Ta hänsyn till landskapet och ståndorten när du planerar ditt lövskogsbruk. Det finns platser där lövträd definitivt passar bra.
Lövskog, blandskog, barrskog. Flygvy över Halland.
Bild: Örjan Fritz

Ståndortsanpassa till bättre lövskog

Lövskogen passar inte över allt. Den ska huvudsakligen växa där förutsättningarna är som bäst. Det kommer att ge dig lövskog med bättre tillväxt och kvalitet, koncentrerad till områden som är möjliga att sköta.
Du kan vinna mycket på en bättre struktur för lövskogen.

Ska du kunna sköta lövträden på deras egna villkor krävs att de står i grupper eller minibestånd. Även den tekniska utvecklig gör det allt viktigare att få större behandlingsenheter.

För att kunna nyttja lövträd krävs dels att de växer på lämplig mark och dels att de växer i grupper som kan hanteras enhetligt.

Ståndortsanpassning av löv. Illustration Rose-Marie Rytter.

 

Ståndortsanpassning är en bra möjlighet. Klibbal (1) växer bra på fuktiga marker såsom i dalsänkan. Även glasbjörk (2) kan med fördel användas i fuktigare partier i landskapet. På friskare och lite torrare marker är vårtbjörk (3) ett bra alternativ. I bördiga sluttningar är asp och hybridasp (4) ett lämpligt trädslag, dvs. marker där gran (5) också växer mycket bra. Illustration Rose-Marie Rytter.

Var i landskapet är det gynnsamt med lövträd?

  • I fuktiga partier.
  • I lågt liggande stråk i terrängen.
  • På frisk näringsrik mark.
  • I vindexponerade lägen.
  • Där rotröta i gran gör växelbruk med björk önskvärt.
  • På odlad mark som ska beskogas.
  • Intill bebyggelse och kulturlämningar.
  • Invid öppna områden och vattendrag.
  • Längs vägar för att skapa omväxling.
  • Där utsikter kan skapas.
Senast korrigerad: 2016-10-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)