Naturlig föryngring eller skogsodling?

För många lövträd fungerar naturlig föryngring men det finns lägen när plantering eller sådd är att föredra.
Vårtbjörk, ett trädslag där förädlade plantor kan lyfta produktionen
Bild: Mats Hannerz

Föryngring av löv kan handla om att plantera eller så lövträd på en åkermark eller efter att en barrskog tagits ned. Det kan också handla om att fortsätta med löv i en tidigare lövskog eller att ta hand om det löv som finns insprängt i barr- och blandskogen.

Naturlig föryngring eller skogsodling?

Kollage naturlig föryngring och plantering med bok.

Naturligt föryngrad bok och ett-årig bokplanta. Foton SLU.

Ska lövskogen föryngras genom skogsodling (plantering och sådd) eller naturlig föryngring? Det finns många aspekter att tänka på.

När?

Naturlig föryngring

Om ett befintligt bestånd ska ersättas av ett nytt.

Skogsodling

Vid nyanläggning på tidigare jordbruksmark eller vid trädslagsbyte, till exempel ersättning av gran med lövträd.

Var?

Naturlig föryngring

Om marken är lättföryngrad och trädslaget passar för ståndorten. Ett exempel på en lättföryngrad art är bok.

Skogsodling

Om marken är svårföryngrad eller när mer svårföryngrade trädslag används.

Beståndet?

Naturlig föryngring

Kan ge stamtäta bestånd.

Skogsodling

Krävs höga kostnader för att få stamtäta bestånd.

Genetik?

Naturlig föryngring

Du utnyttjar befintligt material. Håller det tillräcklig kvalitet och växer det bra?

Skogsodling

Du kan välja förädlat skogsodlingsmaterial.

Röjning?

Naturlig föryngring

Röjningskostnaden är hög, åtminstone om den naturliga föryngringen lyckas.

Skogsodling

Röjningskostnaderna är lägre.

Senast korrigerad: 2023-01-17
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)