Bidrag för skötsel och anläggning av lövskog

Ett aktivt ädellövskogsbruk uppmuntras med bidrag till anläggning och skötsel. Det finns också bidrag för att hägna värdefull lövskog och att anlägga lövskog på jordbruksmark.
Bild: Mats Hannerz

Bidrag till anläggning och skötsel av lövskog söks från Skogsstyrelsen.

Stöd för ädellövskogsbruk

Stödet syftar till att uppmuntra ett aktivt brukande av ädellövskogen. Stödet är i första hand inriktat på åtgärder i befintlig ädellövskog, men kan också sökas för att nyskapa ädellövskog.

Stödet täcker 60-80 % av den kostnad som Skogsstyrelsen har godkänt för åtgärden. Några exempel på åtgärder som är bidragsberättigade:

  • Markberedning och plantering
  • Uppsättning och nedtagning av stängsel
  • Röjning av plant- och ungskog

Tänk på att det går att få stöd även för framröjning av ädellövskog ur blandskog.

På Skogsstyrelsens hemsida finns mer information om ädellövstödet.

Skogens miljövärden

Här finns bland annat bidrag för att gallra fram ädellöv eller lövrik skog. Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida.

Nokås - Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skog

Det finns flera miljövårdande åtgärder du kan söka stöd för. För lövskogsbruket är stödet till att hägna värdefull lövskog samt att plantera lövskog på nedlagd jordbruksmark som är intressant. Här finns också bidrag för att ta bort nätstängsel. Läs mer om Nokås på Skogsstyrelsens hemsida.

Stöden innebär också krav på dig

Tänk på att de åtgärder du söker stöd för också måste utföras, och att du förbinder dig att under 10 år inte göra andra åtgärder som motverkar syftet med stödet.

Senast korrigerad: 2017-11-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)