Vad är hyggesfritt skogsbruk?

Hyggesfritt skogsbruk är ett övergripande namn för alla former av skogsbruk där marken aldrig är kal. Det kan vara en blädningsskog med plockhuggning av enskilda träd. Det kan också vara en skärmskog.
Enkelt beskrivet: "Ingen hyggesfas"
Bild: Mats Hannerz

Det finns två huvudgrupper: antingen hyggesfritt med en- eller två skiktade skogar, eller skogsbruk med fullskiktade, olikåldriga skogar.

Hyggesfritt skogsbruk med en- eller tvåskiktade skogar

Självföryngrad tall under skärm. Foto Mats Hannerz.

Ett nytt skikt av ungskog kommer upp under de gamla tallarna, som successivt glesas ut. Ludvika. Foto Mats Hannerz.

Här ingår olika former av skärmskogsbruk. Den äldre skogen glesas ut så att nya plantor får en chans att växa upp. Resultatet blir ett nytt skikt som på sikt tar över när de äldre skärmträden avverkas. Det här är en ganska vanlig metod i Sverige, där det historiskt har varit ca 20 % av arealen som föryngras med fröträd av tall.

Det är fortfarande trakthyggesbruk

Det handlar fortfarande om ett trakthyggesbruk, men marken är aldrig helt kal. Kalmarkskänslan minskar ännu mer om skärmträden hålls lite längre än normalt, tills det nya skiktet blivit tillräckligt högt. Det fungerar för tall på torrare marker och gran på fuktigare marker. För bok är det den dominerande metoden. Skärmskogsbruk med naturlig föryngring för gran och tall finns beskrivet på annan plats i Skogskunskap.

Hyggesfritt skogsbruk med fullskiktade, olikåldriga skogar

Flerskiktad barrblandskog, Kalmar. Foto Mats Hannerz.

I en flerskiktad skog finns träd i alla storleksklasser, mest av de mindre. Kalmar. Foto Mats Hannerz.

I skiktade skogar växer större träd sida vid sida med mindre träd som väntar på sin tur att ta över. De små träden är ofta gamla, de har stått och stampat under lång tid. Mogna träd tas ut successivt efter vissa principer. All avverkning sker som gallring och skogsbeståndet ser ungefär likadant ut hela tiden. I den här gruppen hittar vi skötselsystem som blädning, Lübeckmodellen, måldiameterhuggning och även gammaldags plockhuggning.

I Sverige kan vi bara få fullskiktade kontinuerliga skogar med skuggfördragande trädslag som gran och bok. Renodlad blädning med fullskiktade skogar är en ovanlig metod. I Tyskland sköts 1-2 % på det sättet. I Sverige räknar Riksskogstaxeringen med att det finns högst ungefär 1 miljon hektar som uppfyller villkoren för att kunna blädas. Det mesta finns i Norrlands inland.

Men det finns också andra metoder

Luckhuggning...

Luckföryngring med gran, Lunsen, Uppsala. Foto Mats Hannerz.

Luckhuggning i granskog i Lunsen, Uppsala. I den cirka 1/2 hektar stora luckan ("hygget") kommer en ny generation plantor. Foto Mats Hannerz.

...innebär att den äldre skogen avverkas i små luckor med 25-50 meters diameter. Luckorna växer igen med naturlig föryngring. Om detta är hyggesfritt eller inte är förstås en smakfråga.

Naturkultur...

Naturkultur, stubbe och kandidatträd. Ludvika. Foto Mats Hannerz.

Här har en ekonomiskt mogen gran tagits ut, medan de mindre träden (kandidaterna) runtomkring får stå på tillväxt. Bestånd skött med naturkulturmetoden i Ludvikatrakten. Foto Mats Hannerz.

...har lite av en särställning. Målet är att maximera nuvärdet för träd som delar på gemensamma resurser. I det enskilda fallet kan det innebära allt från höggallring till kalhuggning, beroende på hur stor andel av träden som anses vara mogna.

Senast korrigerad: 2016-11-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (3 st)

Skogskunskap · 2016-11-30
Hej Mats, Din bok om naturkultur finns refererad och länkad till på en annan sida i Skogskunskap: http://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/hyggesfritt/andra-former-av-hyggesfritt-skogsbruk/
Mats Hagner · 2016-11-30
Vid all typ av gallring gäller att den som fattar beslut om att ett träd skall tas bort, måste bedöma vad som händer med de närmast omkringstående träden. Konkurrensen mellan träd avgör vilka som växer bäst efter en gallring. Konkurrensens räckvidd har beskrivits i en avhandling 2005. Vid kalhyggesbruk gallras och röjs med syfte att få de kvarstående träden att vara lika stora. Vid kontinuerlig skötsel av skiktad skog, bedömer den som gallrar hur storleksrelationen och antalet träd skall regleras inom den grupp av träd som konkurrerar med varandra om samma tillväxtresurser. Det är av detta skäl inte meningsfullt att, såsom i Skogskunskap, tala om bestånd och beståndsegenskaper, när det gäller kontinuerlig skötsel av skiktad skog.
Mats Hagner · 2016-11-30
"I Sverige kan vi bara få fullskiktade kontinuerliga skogar med skuggfördragande trädslag som gran och bok." Detta är ett lögnaktigt påstående. Titta på framsidan av Mats Hagners lärobok Naturkultur