Är hyggesfritt något för mig?

När skogen är mogen behöver du fatta beslutet. Kalavverka och föryngra eller fortsätta gallra för att på sikt få en mer skiktad skog? Det är du som bestämmer.
"Jag vill avverka skogen men ändå ha den kvar"
Bild: Mats Hannerz

Om du utgår från ett moget gran- eller tallbestånd har du några frågor du bör ställa dig:

Vad vill du med din skog?

Är en hög och säker inkomst viktigt är dagens trakthyggesbruk det säkraste alternativet. Det är beprövat, fungerar på nästan alla marker och alla i skogsbranschen har den kompetens som behövs.

Är du beredd att avstå från högsta avkastning för att gynna andra värden? Ser du det som en spännande utmaning att prova något nytt? Då kan du gå vidare till nästa punkt.

Har du en fullskiktad, väl sluten granskog?

Då har du bra förutsättningar för blädningsbruk. Det ger en något lägre långsiktig virkesproduktion och lägre nuvärde än en kalavverkning följt av plantering, men metoden kan ha andra fördelar.

Kom dessutom ihåg att om du kalavverkar skogen nu är vägen lång tillbaks till ett blädningsbruk. Bara det är ett argument för att fortsätta sköta skogen med en blädningsgallring. Satsar du däremot på en gallring nu kan du alltid kalavverka nästa gång, om du ändrar dig.

Är skogen tvåskiktad eller flerskiktad?

Kanske finns det en underväxt av gran? Ja, då kan du prova med en gallring - du behöver ju inte ha en färdig tusenårsstrategi för varenda hektar. Du kan plockhugga en del av de grövre och värdefullare träden. Resten får stå på tillväxt - så kan du fatta nästa beslut om tio eller tjugo år. Det ger mindre pengar än en slutavverkning idag, men betydligt mer än att bara låta skogen stå orörd.

Så länge du håller dig över skogsvårdslagens §10-kurva och inte skapar stora luckor så är det fullt lagligt. Skogsstyrelsen kan ge dispens om du måste gå under kurvan.

Är skogen helt enskiktad?

Ja, då är nog vägen tyvärr stängd för ett uthålligt blädningsbruk under lång tid framöver. Däremot är skärmföryngring med naturlig föryngring ett alternativ på fuktiga marker för gran, och torrare marker för tall. Och om du accepterar att markbereda och plantera under skärmen kan metoden fungera bra på de flesta marker.

Om du börjar från en röjnings- eller gallringsskog som har en viss variation har du däremot hjälpa till att öka skiktningen, och på sikt skapa en blädningsskog. Men det tar lång tid, flera skogsägargenerationer.

Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Eva · 2019-02-09
Det vore drömmen att kunna göra så.
Svar från Skogskunskap · 2019-02-11
Hej Eva, Visst vore (och är) det underbart att kunna avverka skog och ändå ha den kvar. På sätt och vis fungerar ju allt skogsbruk så - likt galten Särimner återuppstår ju skogen, även om det tar 50-100 år för en skog som kalavverkas. Många av de skogsägare som använder "hyggesfria" metoder vill dock ha kvar känslan av en uppvuxen skog hela tiden, och det kan de ju ha om de plockar försiktigt bland de avverkningsmogna träden och lämnar andra kandidater som blir de nya grova träden. De får dock räkna med lägre produktion jämfört med ett vanligt trakthyggesbruk. / Skogskunskap