Skogsbruk med och utan hyggen

Har du en fullskiktad skog med gran, bok eller andra skuggtåliga trädslag? Grattis, då kan du bruka skogen med hyggesfria metoder.
Gran, vinnaren i ett hyggesfritt skogsbruk
Bild: Mats Hannerz

Har du en annan typ av skog kan du förstås också låta bli att ta upp hyggen. Antingen kan du bara låta skogen stå, eller också kan du röja och gallra den målmedvetet för att på sikt skapa en skog som är skiktad. Men det kan ta tid, kanske 100 år eller mer. Du kan också lämna en skärm och släppa upp ett nytt bestånd under - det är ju också en form av hyggesfritt skogsbruk.

Men vad är fullskiktad? Hur sköter man en sådan skog? Finns det andra sätt som man kan sköta skogen utan hyggesupptagning? Vilka marker fungerar det på, och med vilka trädslag? Och vilka konsekvenser får de hyggesfria alternativen för din ekonomi och för mångfalden? Det ska vi försöka ge några svar på i den här sektionen av Skogskunskap. Här fokuserar vi på barrbestånd. Har du bok, alm, lind eller andra skuggtåliga trädslag kan du läsa mer i Sköta lövskog.

Begränsade erfarenheter

Vi skriver "försöka", för det är mycket vi inte vet om hyggesfria metoder. Forskningen har långtifrån alla svar och de praktiska erfarenheterna är begränsade. I debatten blir det ofta polariserat - för eller emot. Skogskunskap uppmuntrar dock att prova metoden om förutsättningarna är de rätta.

Men det är alltid du som skogsägare som själv måste bestämma. Det finns risker som lägre tillväxt, att det inte kommer föryngring och att det kostar pengar. Men ibland överväger fördelarna. Du kanske vill ha skogen kvar bakom gården, och ändå kunna ta ut lite virke? Nära tätorter, i fjällnära skogar eller i biologiskt värdefulla områden är också hyggesfria metoder ett sätt att fortfarande kunna skörda virke samtidigt som skogen finns kvar.

Skogsbruk med och utan hyggen - olika skogsskötselsystem

Trakthyggesbruket med slutavverkning och plantering har dominerat svenskt skogsbruk sedan 1950-talet. Många söker idag alternativ. Vanliga argument är att man inte vill ha hyggen i skogen och inte heller likåldriga bestånd med bara ett eller några få trädslag.

Ett tecken på att alternativ skogsskötsel utan hyggen verkligen är inne är alla nya och nygamla begrepp som cirkulerar: kontinuitetsskogsbruk, hyggesfritt skogsbruk, blädning, naturnära skogsbruk, plockhuggning, Lübeckmodellen, Naturkultur, måldiameterhuggning och luckhuggning.

I praktiken finns dock bara två olika så kallade skogsskötselsystem som är uthålliga - trakthyggesbruk och blädningsbruk.

Trakthyggesbruk...

Liformig skog, oskiktad. Illustration Bo Persson.

Principskiss för kronstrukturen i enskiktad skog. Illustration Bo Persson.

...är ett system för en- eller periodvis tvåskiktade skogar med tydligt krontak. Det vanligaste i Sverige är att man slutavverkar, planterar, röjer, gallrar, för att sedan slutavverka igen. Trakthyggesbruk med skärmar och fröträd kan dock betraktas som ett hyggesfritt skogsbruk.

Blädning...

Skiktad, mångformig skog. Illustration Bo Persson.

Principskiss för kronstrukturen i skiktad skog. Illustration Bo Persson.

...är skogsskötselsystemet för fullskiktad skog, det vill säga skog som har träd i alla storleksklasser, från små plantor till stora träd, i alla delar av skogen. Det finns alltid fler små än stora träd.

 

Senast korrigerad: 2016-11-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

2021-02-28
SNF;s Rapport 2018 vitbok över svenskt skogsbruk ”Från mångfald till enfald ” av Malin Sahlin är en saklig beskrivning om hur hållbart skogsbruket är!