Naturlig föryngring

Naturlig föryngring, även kallad självföryngring, bygger på insådd av frön från det gamla beståndets träd. För en del trädslag kan självföryngring också bygga på rot- eller stubbskott.
En självföryngrad tallplanta.
Bild: Mats Hannerz

Vid naturlig föryngring med tall lämnas en fröträdsställning med frötallar. Vid naturlig föryngring med gran lämnas en lite tätare skärm, som förutom att bidra till föryngring också skyddar de mer känsliga granplantorna från solljus och torka.

Skilj på beståndsföryngring och nyföryngring

Beståndsföryngrad gran. Foto Mats Hannerz.

Beståndsföryngad gran. De kan få det tufft den första tiden efter avverkning. Foto Mats Hannerz.

Beståndföryngring är plantor och unga träd som är etablerade innan fröträden eller skärmträden friställs. Beståndsföryngrade plantor kan vara mycket gamla även om de är små, särskilt om det gäller gran.  De har svårt att överleva en kalhuggning och måste därför vänjas stegvis genom en skärmställning eller timmerställning. Beståndsföryngring är framför allt intressant för gran, sällan för tall som är mer ljuskrävande.

Nyföryngring är  plantor som etablerat sig genom frösådd från de friställda frö- och skärmträden eller från beståndskanter. Självföryngring med tall under fröträd handlar framför allt om att få till en nyföryngring.

Ofta krävs markberedning för att få en lyckad föryngring. När föryngringen är säkerställd avverkas fröträden eller skärmträden. Enstaka äldre träd lämnas normalt kvar för att bli en del av det nya beståndet.

Filmen om naturlig föryngring med tall

Naturlig föryngring med tall. Från urvalet av mark och fröträd, via föryngring, röjning och gallring till det slutliga beståndet. Forskarna Christer Karlsson och Rikard Jakobsson möter två skogsägare i Småland som jobbar med naturlig föryngring med tall. En film för Skogskunskap. 28:37 minuter.

Senast korrigerad: 2021-11-12
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)