Hyggesfritt och skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen förbjuder inte alternativa skötselmodeller, men det finns några regler som begränsar handlingsfriheten.
Vad säger lagen här?
Bild: Mats Hannerz

Skärmföryngring

För den som vill föryngra tallskog under fröträd/skärm är det normalt inga problem. För att en ny tallskog överhuvudtaget ska komma upp krävs en så kraftig utglesning att det uppstår föryngringsplikt (man måste gå under §5-kurvan i skogsvårdslagen). Det innebär att markägaren måste anmäla avverkningen - och plantera om det inte kommer upp ny skog inom rimlig tid.

Vid föryngring under skärm i granskog glesas skogen normalt ut successivt. Beståndet kommer troligen under en period att ligga mellan §10 och §5-kurvorna. Detta är också tillåtet, förutsatt att marken bedöms som lämplig för att få upp en föryngring.

Läs mer om lagens krav på föryngring.

Blädningsbruk

Blädningsbruk i fullsluten granskog är också tillåten, eftersom beståndet nästan alltid kommer att befinna sig över §10-kurvan. När virkesförrådet sänks i en fullskiktad skog så sjunker också den grundytevägda medelhöjden, vilket betyder att ett lägre virkesförråd är tillåtet. Man kan säga att §10-kurvan  är mer tillåtande för blädning än för gallring.

I andra skogar än fullslutna granskogar är det knepigare. Så länge skogen efter gallring ligger över §10-kurvan är allt lugnt. Men en gallring som knuffar ner virkesförrådet under kurvan, vilket ofta krävs för att få igång tillväxten på mindre träd, är bara förenlig med skogsvårdslagen om den är "ändamålsenligt för att få upp ny skog". Det här kan vara svåra bedömningar, ett bra tips är därför att samråda med Skogsstyrelsen.

Paragraf 5 och 10 i skogsvårdslagen. Diagram Skogsstyrelsen.

Virkesförrådet i skogen ska inte underskrida kurvan för §10, mer än i undantagsfall, till exempel vid skärmställning på mark som är lämplig för naturlig föryngring. Då gäller kurvan för §5. Under den kurvan inträder föryngringsplikt. Kurva från Skogsstyrelsen.

Hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen

Naturligtvis gäller skogsvårdslagens hänsynsparagraf även i hyggesfritt skogsbruk. Det handlar till exempel om att inte avverka i hänsynskrävande biotoper, spara död ved, gynna lövträd och tall, samt spara en del äldre träd som evighetsträd.

Senast korrigerad: 2020-09-22
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Rune Klint · 2018-10-12
I andra skogar än fullslutna granskar är det knepigare. Förstår inte meningen! Ska det vara "granskog i st f "granskar"?
Svar från Skogskunskap · 2018-10-12
Hej Rune, tack för falkögat. Visst skulle det vara "granskogar" och inte "granskar". Det är rättat nu. / Skogskunskap