Hänsyn vid gallring

Hänsyn vid gallring handlar mycket om att spara framtidsträd och död ved. Men också om att skapa variation och att inte förstöra kulturlämningar, köra sönder marken eller försvåra för friluftslivet.
Bild: Mats Hannerz

När skogsbrukets naturhänsyn diskuteras pratar man nästan bara om slutavverkningar. Men en förutsättning för att det ska finnas värden att ta hänsyn till då är att de inte har spolierats i gallringarna.

Här har vi samlat de viktigaste råden om hänsyn vid gallring. Mer fördjupad information finns i de särskilda hänsynsmodulerna (Naturhänsyn, Kulturmiljöhänsyn och Vatten och mark). Vid gallring handlar det om att:

Naturhänsyn

  • Spara rätt träd, skapa bryn, låta bli att gallra i känsliga biotoper och inte köra sönder mark och vatten. Det kan vara svårt att upptäcka ett rovfågelbo från maskinförarhytten - det måste ha markerats i förväg. Det går också att skapa högstubbar i gallringsskogen.

Hänsyn till mark och vatten

  • Gallring på fuktig mark eller under tjällossningen kan ge stora skador, orsaka erosion och förstöra för vattenlevande organismer, de träd som fått rotskador och friluftslivet.

Kulturmiljöhänsyn

  • Skogen är full av kulturspår som kan vara mer eller mindre lätta att se. I en gallringsskog är det lätt att missa ett odlingsröse eller en gammal torpgrund under mossa och grenar. Här är det viktigt att planera och markera i förväg .

Hänsyn till friluftslivet

  • Det kan handla om att inte köra sönder eller risa över stigar och att skapa en "vacker" skog med bryn, gläntor och blandning mellan trädslag. Den hänsyn som tas till natur- och kulturmiljövärdena är också till nytta för friluftslivet. Skogsbesökaren vill ju röra sig i en levande skog.

Använd målbilderna

Skogssektorn har gemensamt tagit fram målbilder för god miljöhänsyn. Där finns bra och praktiska tips för hänsyn vid olika skogsbruksåtgärder. I Skogskunskap kan du också hitta filmer som beskriver olika målbilder.

Senast korrigerad: 2017-10-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)