Målbilder för naturhänsyn

Vad är bra naturhänsyn? Skogsstyrelsen och skogsbruket har i gemensam dialog tagit fram Målbilder för god miljöhänsyn i det praktiska skogsbruket.
Diskussion i skogen - ett verktyg för att nå samsyn
Bild: Mats Hannerz

Målbilder - ett resultat av dialog

Det är inte alltid så lätt att veta vad som är värdefullt att spara vid en avverkning. Ibland gör myndigheterna en bedömning medan företagsinstruktioner eller certifieringsstandarder har andra uppfattningar om vad som är god naturhänsyn. Dialogprojektet (Dialog om miljöhänsyn) kom till för att få en samsyn om vilka målbilder som skogsbruket ska sträva mot i sitt miljöarbete. I projektet deltog Skogsstyrelsen och skogsbruket med att ta fram en gemensam bild av hur hänsynen bör utformas och följas upp. Ursprungligen deltog också den ideella naturvården, men de valde att hoppa av processen på ett tidigt stadium.

Ett resultat av dialogprojektet är Målbilder för god miljöhänsyn. De första målbilderna presenterades 2013, och 2016 uppdaterades målbildskatalogen med fler typer av hänsyn. Genom dialogprojektet finns det nu gemensamma målbilder för vad som menas med hänsynskrävande biotoper, kantzoner mot våtmarker, sjöar och vattendrag med mera.

Konkret vägledning - inte lag

Målbilderna är tänkta att fungerar som konkreta vägledningar till det praktiska skogsbruket. För varje biotop finns en beskrivning, listade naturvärden i biotopen, förslag på hänsyn och ett faktablad som kan skrivas ut. Målbilderna utgör inte lagkrav, även om de i stycken sammanfaller med hänsynsreglerna i skogsvårdslagen.

I första hand i produktionsskog

Exakt hur stora de sparade områdena bör vara finns det dock inget svar på. Det beror på andra faktorer, som hur stort ditt samlade skoginnehav är och vilka andra värden som finns på fastigheten.

Målbilderna är i första hand tänkta att användas vid skogliga åtgärder i produktionsskog, det som i dagligt tal även kallas för generell hänsyn. Hänsyn som blir så omfattande att den kan bilda en egen avdelning/skötselenhet ligger utanför målbildernas tänkta användningsområde. Hänsyn i den omfattningen kan istället prioriteras för frivillig avsättning och formellt skydd.

På de följande sidorna lyfter vi fram de delar av arbetet som tydligast kopplar till naturhänsyn i skogen. Det handlar då om:

Det finns också målbilder framtagna för kulturmiljöer och sociala värden.

Filmer om målbilder

Inom ramen för dialogprojektet har Skogsstyrelsen tagit fram en serie med korta filmer som beskriver målbilderna.

 

Senast korrigerad: 2018-11-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)