Hänsyn till friluftsliv vid gallring

Gallring är en åtgärd som oftast upplevs positiv av friluftslivet - när den väl är utförd och spåren är undanröjda!
Bild: Mats Wilhelm/N

Efter gallring ökar ljusinsläppet, markflora och bärris får en ny chans och framkomligheten ökar, åtminstone när riset har brutits ned.

Här är några tips för gallring med hänsyn till friluftslivet. De tips som gäller hänsyn till biologisk mångfald, kulturmiljövård och vatten gäller också för friluftslivet. En varierad skog med få spår från avverkningen, och där mångfalden frodas, är också en rekreationsvänlig skog. Men visst finns det konflikter. En tät, ogallrad skog kan vara ett sätt att bygga upp mycket död ved, men det underlättar inte för strövtågen.

Stigar

Lämna inget avverkningsavfall på stigar, och rensa gärna lite extra kring stigarna. Lämna dock bärande träd och buskar och andra värdefulla naturvårdsträd.

Bryn

Lämna oröjda bryn mot annan mark, t.ex. sjöar, jordbruksmark och impediment.
Utsikter

Gallra och röj lite extra där det behövs för att skapa utsikter - men spara ändå bärande träd och buskar,

Bevara gläntor

Naturliga gläntor i skogen, kanske på ett hällmarksparti eller kring en kulturlämning, kan gallras lite extra (men tänk åter på det som bör sparas för naturvården).

Löv

Bevara löv, särskilt i kantzoner mot vattendrag, åkermark, stigar.

Markskador

Markskador ska alltid undvikas. Om det sker en skada kan den behöva repareras, särskilt i välbesökta områden. Undvik dock att röra om ytterligare nära vattendrag - det kan läcka ut kvicksilver. I sektionen Vatten och mark finns mer information och tips för det praktiska skogsbruket.

Tänk på säkerheten och informera

I tätortsnära områden skapar gallring ibland konflikter, ofta grundat på okunskap. Passa på att informera närboende om varför ni gallrar. Tänk också på säkerheten. Skylta upp och se till att hålla säkerhetsavstånd.

Senast korrigerad: 2016-08-12
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)