Föryngringsmetoder - en översikt

De vanligaste metoderna för föryngring är plantering, naturlig föryngring och sådd. Plantering och sådd brukar gemensamt kallas för skogsodling.
Naturen hjälper ofta till. I det här beståndet fylls de planterade granarna på av självföryngrade tallar.
Bild: Mats Hannerz

Vid skogsodling kan du byta trädslag eller genetiskt ursprung på plantorna. Vid naturlig föryngring förlitar du dig i stället på naturens eget fröfall. Inom varje metod finns massor med varianter som beskrivs närmare på andra sidor i Skogskunskap.

Skogsodling och naturlig föryngring kan ofta kombineras, till exempel genom att plantera under fröträd. Naturen ser också till att metoderna blandas - i en plantering eller sådd finns det alltid naturligt föryngrade plantor.

Planterad tallplanta, behandlad mot viltbete. Foto Mats HannerzPlantering...

...är en fungerande metod på nästan alla marker och den metod som ger den snabbaste återbeskogningen. Plantering är också den vanligaste föryngringsmetoden. Med plantering är möjligheterna störst att få en skog med de bästa förädlade plantorna.

 

Sådd...

Granplantor efter skogssådd. Foto Mats Hannerz...kan på rätt mark ge ett stort plantantal till rimlig kostnad. Sådd utförs nästan uteslutande med tall, men sådd med contorta eller blandning av gran och tall förekommer också. Metoden passar på frisk mark med medelgrov-grov jord och vegetationstyp blåbär eller sämre.

 

Naturlig föryngring av tall under fröträd... 

Fröträdsställning med tall. Foto Mats Hannerz....är en tänkbar metod om:

  • Det finns tillräckligt många stormfasta och bra tallar som kan bli fröträd
  • Marken är torr eller frisk och inte alltför bördig
  • Skogen inte ligger i för kyligt klimatläge. Då hinner tallens frön inte mogna. Gränsen går vid 300-400 m.ö.h. beroende på läge i landet.

 

Naturlig föryngring av gran under skärm...

Granföryngring under skärm. Foto Mats Hannerz....är en tänkbar metod om:

  • Det finns tillräckligt med stormfasta och bra granar i den gamla skogen
  • Det finns granföryngring i luckor i den gamla skogen
  • Marken är fuktig eller blöt och av grästyp eller bättre.

 

Luckföryngring av gran...

Luckföryngrad gran. Foto Mats Hannerz....är en tänkbar metod om:

  • Marken är fuktig eller frisk och det finns mycket smågranar i naturliga luckor.
  • Luckorna är tillräckligt små (diameter 20-40 meter) så att insådd kan ske från kantträden samtidigt som den omgivande skogen skyddar plantorna från frost m.m.

Luckhuggning och den liknande kanthuggningen är mycket ovanliga metoder i Sverige.

Senast korrigerad: 2023-02-20
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)