Blandskog med gran och tall

Det kan vara svårt att välja om vi ska satsa på gran eller tall. Ett alternativ är att anlägga en blandskog med båda trädslagen.
Bild: Mats Hannerz

Standardreceptet för trädslagsval brukar vara tall på torra och magra marker och gran på fuktiga och bördiga marker. Men en stor del av den svenska skogsmarken finns i ett mellanregister, den typiska blåbärsmarken. Här är det inte självklart vilket trädslag som växer bäst. På många bördiga och medelgoda marker i norra Sverige har tallen visat sig överlägsen. Tidigare åtgärder på marken kan också ha påverkat vilket trädslag som växer bäst. Efter bränning minskar näringsutbudet och då kan tallen gynnas på granens bekostnad, även om ståndorten var bördig från början.

Vilket trädslag som växer bäst vet vi inte alltid i förväg. Då är en lösning att satsa på blandskog med tall och gran. Om det går kan båda trädslagen skötas sida vid sida. Om ett trädslag växer ifrån vet vi att det passar bäst och då kan vi satsa på det.

Drettingemetoden

IMG_5442_tallskärm_Drettingemetoden_Tagel_1200x675px.jpg

Drettingemetoden innebär att en tät tallskärm lämnas och under den görs en markberedning där granplantor planteras glest. Mellanrummen får fyllas med självsådda tallar. Metoden kan lyckas men om målet är att skapa en blandskog krävs att trädslagen justeras vid röjningen. Foto från Tagels gård, Mats Hannerz.

Det finns många metoder för att skapa blandskog med tall och gran. Ett vanligt sätt är att plantera gran och förlita sig till naturlig föryngring av tall. Drettingemetoden, eller Kombinationsmetoden som den också kallas, går ut på att skapa blandskogar med tall och gran på goda och medelgoda ståndorter (ståndortsindex >T22). Först lämnas en skärm av 100–150 tallar per hektar. Skärmen kan också innehålla gran och lövträd. Efter markberedning planteras glest med granplantor, som då får ett skydd mot frost, snytbagge och gräskonkurrens tack vare skärmträden. I markberedningsfårorna kommer sedan självsådd tall upp.

Erfarenheterna av metoden är blandade. I försök har de planterade granarna ofta fått ett försprång så att de konkurrerar ut tallarna. Vi får en granskog i stället för en blandskog. Förutsättningarna för Drettingemetoden verkar vara bättre i Bergslagen än i Småland, visar studier.

Skapa blandning med röjsågen

Vill du etablera en riktig blandskog med gran och tall måste båda trädslagen få samma höjdutveckling. Det kan betyda att förväxande träd (oftast granar i södra Sverige och tallar i norra Sverige) behöver tas bort, och vi får lite sämre produktion än i ett rent gran- eller tallbestånd.

Några andra tips för att lyckas med Drettingemetoden:

  • Vänta med markberedningen till hösten före ett rikt fröfall. Då kommer de flesta tallplantor att etableras första året.
  • Plantera 1-2 år efter markberedningen så att tallplantorna får ett litet försprång.
  • Använd små granplantor.

Blandskog med tall och gran vanlig i naturen

Tall och gran är den vanligaste trädslagskombinationen i blandskogen. Ett vanligt förlopp är att vi startar med en tallskog. Granen, som är ett skuggtåligt trädslag, kan växa under tallarna. Granarna växer upp och blir på lång sikt lika stora som tallarna. På ännu längre sikt, när tallarna börjar dö eller falla för stormar, kommer granen att ta över och dominera. Tallskogen blir då en granskog, om vi inte får en störning av en brand eller kalavverkning, som skapar förutsättningar för en ny generation tall.

Filmen om blandskog med gran och tall

TALL, GRAN ELLER BÅDE OCH? En film som pekar på svårigheterna att välja mellan tall och gran på de medelgoda markerna. Här kan blandskogen vara ett alternativ. Genom att anlägga en skog med både tall och gran kan naturen utvisa vad som passar bäst på marken. Vi får möta forskare från SLU på försöksytor i Småland, Dalarna och södra Gästrikland. 6:57 min.

Senast korrigerad: 2023-05-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Eva · 2023-11-14
Hej! Fint med barrskog jag älskar dem. Skulle vara roligt om det gick att plantera andra sorter som ädel gran himalaya tall, en cypresser och mer lärk träd,. m. m i sverige om det går...
Svar från Skogskunskap · 2023-11-15

Hej Eva,
Om du ska plantera främmande trädslag i Sverige behöver du anmäla det till Skogsstyrelsen i förväg om det gäller en yta större än 0,5 hektar. Sibirisk lärk räknas dock som inhemskt trädslag, eftersom man hittar spår av att den funnits naturligt under tidigare perioder. Den behöver alltså inte anmälas. På sidan Lagen och föryngring kan du läsa mer om vad som gäller kring föryngring med främmande trädslag.