Var passar blandskogen?

Blandskog kan anläggas överallt, men den kan passa särskilt bra på fuktiga och frostlänta marker, nära bebyggelse och i områden där vi särskilt vill gynna mångfald och variation.
Bild: Mostphotos

Där det växer skog kan det också växa blandskog. Blandskogen behöver alltså inte vara begränsad till några specifika miljöer. Men vill du börja i liten skala kan du i första hand tänka blandskog på:

  • Fuktiga och frostlänta marker – där det är risk att granen fryser eller att alla trädslag inte klarar fukten.
  • Närhet till bebyggelse och i välbesökta områden – eftersom blandskogen oftast uppfattas som positiv för upplevelsen och friluftslivet.
  • Där du vill gynna vilt och naturvård – blandskogen kan gynna artrikedomen genom att fler trädslag ger fler mikromiljöer och substrat till glädje för mossor, lavar och fåglar. Viltet får mer att välja på och kan, i bästa fall, välja bort de värdefulla trädslagen om det finns alternativ.

Ställa om helt eller prova i liten skala?

Det finns förstås entusiaster som vill ställa om till blandskog på hela innehavet. Eftersom blandskog är lite svårare och vi har sämre kunskap om skötseln är ett annat sätt att börja i liten skala. Kanske i en kant i ett bestånd, i skogen närmast bostadshuset eller i svackan på hygget.

Senast korrigerad: 2019-02-18
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)