Skogsgödsling

Vid gödsling är det viktigt att gödselmedel inte hamnar direkt i vattendrag och sjöar eller i utströmningsområden nära vatten.
Skogsgödsling med traktor - en metod som ger större precision.
Bild: Dan Malm

I Sverige används endast ammoniumnitrat med tillsats av dolomit och bor (Skog-CAN) vid skogsgödsling med kväve. En normal engångsgiva är 120-150 kg kväve per ha. Denna giva kan ges upp till tre gånger per omloppstid beroende på läget i landet enligt gällande råd. Spridningen kan ske både från marken med traktor och från luften med helikopter. Det är viktigt att planera spridningen så att gödselmedel inte hamnar direkt i vattendrag och sjöar eller i angränsande utströmningsområden.

Lämna en ogödslad skyddszon

Gödselmedel kan hamna direkt i sjöar och vattendrag. Om gödselmedel hamnar i vattendrag eller på närliggande utströmningsområden ökar halten nitrat och ammonium dramatiskt i vattendraget. Höga ammoniumhalter kan under vissa förhållanden öka halten ammoniak. Höga ammoniakhalter kan orsaka fiskdöd.

  • Lämna en ogödslad skyddszon runt vattendrag och sjöar för att undvika att gödselmedel hamnar direkt i vattnet och i utströmningsområdena.

Gödsla när träden tar upp näring

Utlakningen av kväve ökar under ett till två år. Kvävegödsling ökar vanligen halten nitrat och ammonium i både vattendrag och markvatten under ett till två år. I små vattendrag och sjöar kan det leda till ökad produktionen av alger och högre växter. När dessa bryts ned kan syrgasförhållandena försämras för fisk och andra organismer. Uppskattningsvis lakas mindre än ca 15% av kvävet i en normal gödselgiva ut.

  • Gödsla mellan maj och augusti då träd och övrig vegetation tar upp mycket näring. Senare på året ökar risken för utlakning. Undvik att gödsla om väderprognosen förutspår omfattande regn.

Gödsla rätt bestånd och rätt mängd

Skogsgödsling ökar markens förråd av kväve. Gödslingsförsök visar att gödsling med mycket höga totalgivor, betydligt högre än enligt Skogsstyrelsens allmänna råd, kan påverka nitratutlakningen efter slutavverkning.

  • Gödsla rätt bestånd, dvs. barrskog av lämplig ålder och bördighet, på mark där tillgången på kväve begränsar skogstillväxten.
  • Gödsla med maximalt 200 kg kväve per hektar och tillfälle.

Film om gödsling

Gödsling av skogsmark. En film från projektet Kraftsamling Skog.

Senast korrigerad: 2020-09-22
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)