Planera terrängtransporten

De flesta markskadorna orsakas då tunga skotare ska frakta ut virke på otjälad mark. Bra planering och tekniska hjälpmedel kan minska spårbildningen.
Markskonare, risning och god planering kan motverka spårbildningen
Bild: Björn Svensson/SKOGENbild

Det är skotningen som innebär störst risk för markskador. En skördare och skotare väger ungefär lika mycket, 10-20 ton, men en skotare med full last kan väga 20-40 ton. Dessutom kör den ofta flera lass i samma hjulspår.

Det finns flera orsaker till att risken för körskador har ökat

  • Industrin behöver virke året runt och avverkning måste därför ibland göras även när marken har dålig bärighet.
  • Ett varmare klimat gör att de tjälade perioderna blir allt kortare, och kanske kommer att försvinna helt i södra Sverige.
  • Skogsbränsleuttag ger ytterligare körning i skogen. Riset som plockas ut minskar också markens bärighet.

Målbilder och branschens körskadepolicy

Skogsbranschen enades år 2012 om en körskadepolicy som syftade till att det inte ska uppkomma några allvarliga körskador. Policyn ersattes i december 2016 med Målbilder för körning i skogsmark. Målbilderna har tagits fram i en dialogprocess med skogssektorn. Syftet har varit att enas om målbilder för god miljöhänsyn. På Skogsstyrelsens hemsida publiceras målbilderna med faktablad.

I målbilden för körning i skogsmark finns riktlinjer för var körning ska undvikas och vilka skador som ska förhindras. 

Planera för spårlös drivning

Målet "Spårlös drivning" är en utmaning men det finns åtgärder som definitivt kan minska risken för djupa hjulspår. Här ger vi bara övergripande tips - entreprenörerna och virkesköparna har detaljkunskapen. Men du som skogsägare ska kunna ställa krav på att drivningen ska göras så skonsamt som möjligt.

Använd markfuktighetskartorna

Skogforsk har visat att 60-70 % av körskadorna hamnar i de områden som visas som fuktiga i  markfuktighetskartan. Samtidigt har de visat att kartorna hjälper till att minska skadorna. Idag har entreprenörer och planerare oftast tillgång till dessa kartor som visar var risken för körskador är stor. Använd kartorna och planera körstråken till högt liggande och bärig mark.

Vattenkarta, Gustav Friberg, Skogforsk.

Här har markfuktighetskartan använts för att planera körstråken. Den gula basvägen måste passera några fuktiga partier. Här bygger man broar. Från Gustav Friberg, Skogforsk.

Planera under barmarkssäsongen och se till att ha alternativ

Det är svårt att hitta de känsliga områdena om marken är täckt av snö. Försök därför planera under barmarkssäsongen.

Se också till att ha alternativa bestånd i en bank. Om tjälen uteblir men industrin ändå behöver virket kan vi välja bestånden med högst bärighet.

Bygg väg och planera avläggen

Skogsbilvägar minskar behovet av att köra i terrängen. Se till att vägen dras så den inte påverkar vattnen och att maskinerna kan köra till avläggen utan att passera vattendrag eller fuktstråk.

Nya sätt att köra sparar marken

Flera bolag har infört nya sätt att lägga körstråken för att undvika skador. Den fullastade skotaren bör bara köra där det är hög bärighet.

Spökslag innebär att skördaren plockar ut virke där marken är känsligare och lägger ut det på mer bärig mark. En annan metod är att skotaren backar in med tom last i känsliga områden för att inte behöva köra dubbelt med full last där det är som fuktigast.

Olika metoder lanseras av olika företag. Ett exempel är Rätt metod, lanserad av Stora Enso, och Risa-Rätt av Billerud-Korsnäs.

Denna film visar hur man kan köra i "spökslag" för att skona marken. Då kör bara skördaren i det mindre bäriga partiet och lägger upp virke så att skotaren kan nå det från en basväg med högre bärighet. Filmen är extramaterial till den längre filmen Spårlös.

Använd rätt maskin på rätt ställe

De tyngsta skotarna kan väga upp mot 40 ton fullastade, och de passar inte så bra där marken är känslig. Men lika viktigt som vikten är att anpassa hjul och vid behov använda så kallade miljöband. En 10-hjulig skotare ger till exempel mycket mindre skador än en 8-hjulig. I skogsbruket testas också banddrivna maskiner men det är inte säkert att markskadorna blir mindre än med hjuldrivna.

Risa och bygg broar

Se till att använda ris på basvägarna för att öka bärigheten. Ris- och stockmattor kan klara även en del fuktigare partier. Om ett fuktstråk eller bäck mot förmodan måste korsas - bygg en bro eller använd markskonare och portabla broar. Läs mer om att bygga broar.

Ställ krav på entreprenören och virkesköparen

Fråga hur entreprenören ska säkerställa att det inte uppstår några körskador. Om det krävs att man bygger broar, se till att det görs även om det innebär en extra kostnad.

Det finns bolag som har en markskoningsgaranti som lovar att allvarliga skador ska återställas om de trots allt uppstår. Men framför allt - se till att skadorna aldrig uppkommer. 

Senast korrigerad: 2020-03-20
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)