Praktiska råd för hänsyn till vatten

Med god hänsyn i alla steg går det att minska skogsbrukets påverkan på vattnet i mark, bäckar och sjöar. Det handlar framför allt om att minimera transporter av slam och näring.
Bild: Stefan Örtenblad/SKOGENbild

Innan vi går in på detaljer sammanfattar vi de viktigaste råden här.

1. Undvik markskador 

Körskador, körspår. Mattias Westerberg/SKOGENbild

Foto Mattias Westerberg/SKOGENbild.

Blöta marker är särskilt känsliga. Spårbildning nära ytvatten ökar slamtransport och utlakning till vattendragen.

Läs mer

2. Gynna lövträd

Lövträd runt bäck, Noorsbäcken Knivsta. Foto Mats Hannerz.

Foto Mats Hannerz.

Nära vatten bör du lämna fler lövträd. Lövträden släpper in ljus till bäcken, ger näring åt vattenorganismerna, och kan själva hysa ett rikt biologiskt liv.

3. Inget gödsel i ytvattnet

gödselkorn i mossan. Foto Mike Bobik.

Gödselkornen ska hamna på den fasta marken där det inte är risk att näringen lakas ut i vattnet. Foto Mike Bobik.

Gödselmedel får inte hamna direkt i sjöar och vattendrag. Lämna en ogödslad skyddszon. Gödsla mellan maj och augusti för att minska utlakningen. Gödsla inte med mer än 200 kg kväve per hektar och tillfälle.

Läs mer

4. Planera långsiktigt

Rådgivning i skogen. Foto Johan Heurgren.

Foto Johan Heurgren.

Undvik för stora hyggesarealer samtidigt. Planera in hänsyn till vatten från början, till exempel avverkningar, skyddszoner, terrängkörning.

5. Lämna skyddszoner

Kantzon mot mindre vatten. Foto Mats Hannerz.

Foto Mats Hannerz.

Närmast bäcken och sjökanten ska du undvika att köra, markbereda och kvävegödsla. En skyddszon med träd och buskar ger skydd åt de vattenlevande organismerna och minskar risken för erosion och näringsläckage.

6. Undvik vandringshinder

Valvbåge utan vandringshinder. Foto Skogforsk.

En valvbåge med den gamla botten kvar gör det möjligt för fisk och smådjur att vandra vidare i bäcken. Foto Skogforsk.

Se till så att vägtrummor inte ligger ovanför bäcken under torrperioder. Kör inte sönder bäckar och vattendrag. Använd i första hand halvtrummor eller broar.

7. Undvik att köra sönder vattendrag och blöta områden

Kavelbro över bäck. Foto Bosse Backström/SKOGENbild

En kavelbro över en bäck sparar kanterna från allvarliga skador. Foto Bosse Backström/SKOGENbild.

Om du måste köra över en bäck eller våtmark, använd hjälpmedel, men försök att undvika överfarter med hjälp av planering.

Läs mer

8. Prioritera särskilt utpekade vattenmiljöer

Forsande vatten. Foto Björn Svensson/SKOGENbild

Foto Björn Svensson/SKOGENbild.

Skogsstyrelsen och länsstyrelsen vet vilka de är.

Läs mer

Senast korrigerad: 2018-11-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)