Röjning och gallring

Spara och gynna lövträd nära vatten redan vid röjningen och gallringen. Undvik körskador från gallringsmaskinerna. Det är de viktigaste råden.
Bild: Björn Svensson/SKOGENbild

Röjning sker i unga bestånd och röjningsresterna lämnas kvar på marken. Vid gallring skördas stammarna, medan grenar och toppar oftast lämnas kvar koncentrerat till stickvägarna. Vid röjning och gallring nära vatten bör man spara lövträd för att skapa en bättre livsmiljö för de vattenlevande organismerna. Vid slutavverkning har man därmed även en mer funktionell, trädbevuxen skyddszon. 

Undvik körskador

Körskador i gallringsskog. Foto Mattias Westerberg/SKOGENbild

På finkorniga jordar är risken större för spårbildning, och som här, körskador. Foto Mattias Westerberg/SKOGENbild.

Röjning och gallring i sig påverkar troligen näringsutlakningen marginellt och är sannolikt inget problem. Däremot blir det ett problem om det uppstår körskador som ökar slamtransporten till ytvattnen.

Här är viktigaste åtgärden att planera körningarna så att det inte blir några markskador. Det handlar både om att gallra vid rätt tidpunkt, antingen på frusen mark eller under torrperioder, och att dra körstråken där marken är som mest bärig.

Gynna lövträd i kantzonen

Om man röjer eller gallrar bort för mycket lövträd i skyddszonen försämrar man skyddszonens effekt eftersom löv har högre kvalitet som föda för vattenlevande organismer än barr. Detta bör man tänka på även vid underröjning inför en avverkning.

Lövträden kan i stället gynnas genom att man röjer lite extra bland barrträden i strandzonen. Då släpps ljus ner och lövträden får chans att etablera sig och växa till.

Vid gallring kan skördaren plocka ut lite extra barrträd i kantzonen i samma syfte, det vill säga att gynna lövträden.

Höga träd kan också plockas ut försiktigt i gallringar och röjningar för att göra kantzonen mer stormfast inför slutavverkningen.

Filmer om hänsyn till vatten vid röjning och gallring

Skogsstyrelsen har tagit fram filmer för var och en av de målbilder som tagits fram för god miljöhänsyn. Här är filmerna om hänsyn till vatten vid röjning och gallring. Det handlar mycket om att skapa funktionella kantzoner.

Filmen Målbilder för hänsyn till vatten vid röjning (Skogsstyrelsen, 6:12 min).

Filmen Målbilder för hänsyn till vatten vid gallring (Skogsstyrelsen, 5:50 min).

 

Senast korrigerad: 2020-03-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)