Askåterföring

Askåterföring kompenserar för de mineralförluster som skett vid uttag av träddelar utöver stamvirke. Undvik att sprida aska så att den hamnar direkt i vattendrag. Lämna en bred skyddszon.
Spridning av aska med traktor
Bild: Ulf Sikström

Askan bör ha sitt ursprung i skogsbränsle.

I markens övre skikt blir det mindre surt när man tillför aska, men markvattnet kan bli surare under en period. Det är mycket tveksamt om man påverkar surheten i ytvattnen på lång sikt när man tillför aska enbart i inströmningsområden. Det gäller åtminstone när man tillför 3 ton kalk per hektar, vilket har liknande effekter som aska. 3 ton per hektar är också den maximala mängd aska  som Skogsstyrelsen rekommenderar under en 10-årsperiod.

Det är viktigt att skyddszonen runt vattendrag är tillräckligt bred. Skogsstyrelsen rekommenderar en 15 m bred skyddszon vid askåterföring mot sjöar, vattendrag, våtmarker, formellt skyddad mark, hänsynskrävande biotoper och tomtmark. Mot diken, annans mark och annans väg rekommenderas 10 meters skyddszon.

Askdepåbil. Foto Hagos Lundström.

Stora mängder aska bildas vid förbränning av biobränslen i värmeverken. Aska och kalk är basiska ämnen som använts för att motverka försurning i skogsmark som människan orsakat. Askan innehåller de flesta ämnen inklusive tungmetaller som fanns i biobränslet utom kväve. Foto Hagos Lundström.

Filmer om aska och askåterföring

År 2021 producerade Skogsstyrelsen en serie filmer om askåterföring och biobränsle. Här är de två som tar upp askåterföring.

Filmen beskriver varför det är så viktigt att askåterföra. Skogsbruket kan försura marken efter uttag av biomassa, särskilt vid uttag av grot. Uttaget kan även orsaka nettoförlust av näringsämnen. 4:13 min.

I filmen visas hur askåterföring utförs i praktiken och vilka moment som är viktiga i samband med askåterföring. Filmen visar också vilken hänsyn som måste tas för att uppfylla Skogsstyrelsens rekommendationer. 5:30 min.

 

Filmerna nedan är klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring (2009).

VARFÖR ASKÅTERFÖRING? Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009. 3:18 min.

BEHANDLING AV ASKA. Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009. 3:58 min.

SPRIDNING AV ASKA. Ett klipp från Skogsstyrelsens film Skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring från 2009. 3:13 min.

Senast korrigerad: 2021-08-24
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)