Fröval för skogssådd

Fröets kvalitet och genetiska egenskaper har stor betydelse för hur sådden lyckas och hur det framtida beståndet kommer att växa. Frövalet påverkar också såddens ekonomi.
En groningsanalys avslöjar frönas grobarhet och groningsenergi.
Bild: Mats Hannerz

Ett bra frö kostar mer men ger oftast bättre resultat. Den högre kostnaden kan kompenserar med en något lägre giva, särskilt om sådden görs tillsammans med mikropreparering.

Frö med god kvalitet har hög grobarhet, hög groningsenergi (för snabb groning) och hög frövikt. Kvalitén avgörs med fröanalys (läs mer om Skogforsks Fröservice). Frökvaliten påverkar plantbildning, överlevnad och de första årens tillväxt.

Grad av påverkan

  Plantbildning Tidig överlevnad Tidig tillväxt
Grobarhet Stor Stor Stor
Groningsenergi Stor Stor Stor
Frövikt Obetydlig Stor Mycket stor

 

Bäst resultat med plantagefrö

Det är självklart att man väljer rätt proveniens för bästa produktion och överlevnad. Liksom för plantering ger plantagefrö bäst resultat, men det måste vägas mot kostnaden. Plantagefrö är tyngre, gror snabbare och ger en bättre plantetablering än frö från bestånd. Såddplantor från plantagefrö löper mindre risk för uppfrysning och växer snabbare ifrån hyggesvegetationen.

Plantagefrö är oftast dyrare än beståndsfrö. För att sänka frökostnaden kan plantage- och beståndsfrö blandas. Man kan också blanda gran och tall för att få en säkrare föryngring och större variation i det framtida beståndet.

Fröbehandling

IDS-sortering av frö, foto Ulfstand Wennström

Sedimentationsränna för IDS-sortering av frön vid Skogforsk i Sävar. De tyngsta fröna ramlar ner först. Foto Ulfstand Wennström.

En stor del av det frö som används i svenska plantskolor, och ofta även vid skogssådd, är rensat, sorterat och behandlat vid Skogforsks fröstation i Sävar. Sorteringen innebär att insektsskadade, döda eller svaga frön sorteras bort, vilket ökar andelen grobart frö. Olika behandlingar, till exempel IDS, ökar frönas vitalitet så att de gror snabbare. Läs mer om kott- och fröhantering i länkarna.

Senast korrigerad: 2017-04-19
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)